Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Deklaracja zgłoszenia zawodnika niepełnoletniego - XII Mistrzostwa Polski Karate Tsunami Warszawa '2017


Federacja

 

  

XII Otwarte Mistrzostwa Polski Karate Tsunami
   8 kwietnia 2017 roku Warszawa
Hala sportowa przy ul. Poezji 5

Renmei

DEKLARACJA ZGŁOSZENIA
ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO

 

 

  1.  Nazwisko i imię zawodnika .........................................................................................................................................................

 


  2.  Data urodzenia .......................................................................................................................................................................... 

 

    

  3.  Adres z kodem pocztowym ......................................................................................................................................................   

   


       .................................................................................................................................................................................................

 


  4.  Nazwa drużyny ..........................................................................................................................................................................

 

 

  5. Kategoria wiekowa ......................................................................................................................................................................

 


  6. Konkurencje, w których będzie startować ......................................................................................................................................

   

 

      ..................................................................................................................................................................................................

  

   7. Nazwisko i imię oraz PESEL opiekuna prawnego zawodnika i stopień pokrewieństwa z zawodnikiem …............................................

 

       .................................................................................................................................................................................................

  

    

   Zgłaszam udział osoby wymienionej w punktach 1-3 w charakterze zawodnika w XII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami 8 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

    

   Oświadczam, że znam i rozumiem zasady Mistrzostw Polski, podane w „Regulaminie XII Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Tsunami”, opublikowanym na internetowej stronie www.karatetsunami.eu

    

   Jako opiekun prawny zawodnika, zdolny do czynności prawnych oświadczam, że zgłoszony zawodnik jest zdrowy i dobrowolnie - na podstawie decyzji własnej oraz mojej jako jego opiekuna prawnego - startuje w Mistrzostwach Polski bez przedstawiania badań lekarskich.

 

   Oświadczam, że biorę na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie zgłoszonego zawodnika podczas wymienionych Mistrzostw Polski. Wyrażam też zgodę na udzielenie zgłoszonemu zawodnikowi podczas Mistrzostw Polski wszelkiej pomocy medycznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

   Wyrażam zgodę na to, aby moje i zgłoszonego zawodnika dane osobowe umieszczano i przetwarzano w systemach prowadzonych przez Karate Tsunami. Oświadczam, że znane są mnie moje prawa dotyczące wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 roku, poz. 883).


  …...............................................................................................................................................................................................
      miejscowość                         data                                 podpis                                              PESEL podpisującego

   

UWAGA: Niniejszą deklarację zgłoszenia zawodnika po jej wydrukowaniu, wypełnieniu

i podpisaniu należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej w dniu imprezy.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

KATEGORIE:

 1. kadet – uczeń klas i-III szkoły podstawowej i osoba młodsza
 2. junior – uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej
 3. gimnazjalista – uczeń gimnazjum
 4. licealista – uczeń liceum lub odpowiednika tej szkoły
 5. dorosły – osoba pełnoletnia
 6. senior – osoba powyżej 49 roku życia
 7. mistrz – posiadacz stopnia mistrzowskiego (dan)

KONKURENCJE:

 1. Semi-contact = walka przerywana – kontrolowana (tylko dla kadetów i juniorów)
 2. Light-contact = walka w lekkim kontakcie (tylko dla gimnazjalistów i licealistów)
 3. Full-contact = walka w pełnym kontakcie (tylko dla osób dorosłych)
 4. Sumo-grappling = połączenie judo, sumo i zapasów (tylko dla kadetów i juniorów)
 5. Szermierka na miecze = walka z użyciem atrap mieczy (piankowych)
 6. Walka na noże = walka z użyciem atrap noży (piankowych)
 7. Yakusoku-kumite = pokaz przez parę zawodników 6 wyreżyserowanych starć: trzech bez  broni i trzech z dowolnymi przyrządami
 8. Makiwara-kumite = pokaz walki z przeciwnikiem, którego wyobraża worek treningowy
 9. Renraku-waza = pokaz 6 kombinacji: trzech bez broni i trzech z dowolnymi przyrządami (tylko dla kadetów i juniorów)
 10. Tokui-kata = spontaniczny pokaz walki z kilkoma przeciwnikami z użyciem dowolnych przyrządów
 11. Kata Tsunami indywidualnie = pokaz trzech wybranych form Karate Tsunami przez jednego zawodnika
 12. Kata Tsunami zespołowo = pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół
 13. Kata Tsunami indywidualnie z bronią = pokaz jednej formy Karate Tsunami przez jednego zawodnika z użyciem dowolnego przyrządu
 14. Kata Tsunami zespołowo z bronią = pokaz jednej wybranej formy Karate Tsunami przez kilkuosobowy zespół z użyciem dowolnego przyrządu
 15. Pokaz specjalny indywidualny = dowolny pokaz umiejętności przez jednego zawodnika (tylko dla przedstawicieli innych stylów – poza Karate Tsunami)
 16. Pokaz specjalny zespołowy = dowolny pokaz umiejętności przez kilkuosobowy zespół, zasady jak w konkurencji 15.

Wyciąg – informacje organizacyjne
z „Regulaminu XII Otwartych Mistrzostw Polski Karate Tsunami”

 1. Niniejszą Deklarację Zgłoszenia zawodnika (wypełnioną i podpisaną) należy dostarczyć organizatorowi Mistrzostw Polski najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy w dniu 8 kwietnia 2017 roku (do godz. 11:00). 
 2. Informacje podane w deklaracji powinny być napisane w sposób bezbłędny, czytelny i nie budzący wątpliwości. W przypadku niechlujnego wypełnienia lub błędu w nazwisku, imieniu (np. użyciu zdrobnienia) i innych danych zgłoszony zawodnik zostanie dopuszczony do startu po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 50 % startowego w każdej startowanej konkurencji.
 3. Zgłoszony zawodnik może startować w kilku wybranych konkurencjach.
 4. Opłata startowa za start w jednej konkurencji wynosi 50 zł (za Full-contact 100 zł) – o ile w terminie do 1 kwietnia 2017 roku zawodnik zostanie zgłoszony organizatorowi imprezy, a opłata startowa wpłacona na poniższe konto: Tsunami Renmei, 04-852 Warszawa, ul. Patriotów 247;
                                                           konto bankowe  50 1140 2004 0000 3802 3515 8402
 5. W przypadku zgłoszenia zawodnika lub wpłacenia opłaty startowej po 1 kwietnia 2017 roku – opłata wzrasta o 50 %.
 6. Zawodnika należy zgłosić drogą elektroniczną na e-mail: ryszard.murat@gmail.com podając dane wymienione w punktach 1, 4, 5, 6 Deklaracji Zgłoszenia (nazwisko i imię zawodnika; nazwa drużyny; kategoria wiekowa; konkurencje, w których będzie startować). Informacje podane w punkcie 2 niniejszego Wyciągu mają zastosowanie również do zgłoszenia zawodnika drogą elektroniczną.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
2830151
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com