Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Deklaracja członkowska Karate Tsunami


 

KARATE TSUNAMI

HONBU DOJO


DEKLARACJA
CZŁONKA INDYWIDUALNEGO

 

 

1.  Nazwisko i imię ......................................................................................................................................................................


2.  Data i miejsce urodzenia ......................................................................................................................................................

.
3.  Kod pocztowy ............................ adres .................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................................


4.  Telefon kontaktowy ................................................................................................................................................................


5.  E-mail ......................................................................................................................................................................................


5.  Wykształcenie (z kierunkiem) ...............................................................................................................................................


6. Zawód wykonywany ................................................................................................................................................................


7. Dotychczasowy kontakt z Karate Tsunami i zdobyty w nim stopień ..................................................................................

 

 …………………………………...........................................................................................................................................……

 

 

8. Dotychczasowy kontakt z innymi sztukami walki .................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................................................


   Proszę o przyjęcie mnie do Karate Tsunami Renmei (Federacji Karate Tsunami) w charakterze członka indywidualnego.


   Oświadczam, że znane są mi cele Karate Tsunami Renmei oraz moje prawo aktywnego uczestnictwa w działalności Karate Tsunami Renmei:

  1. poprzez doskonalenie się według zasad Karate Tsunami,
  2. poprzez udział – w miarę posiadanych możliwości - w imprezach organizowanych przez Renmei, zwłaszcza w zgrupowaniach,
  3. a także poprzez zdobywanie coraz wyższych stopni.  

    
OŚWIADCZENIE


   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w zakresie uzasadnionym prowadzoną przez Renmei działalnością – dla potrzeb Renmei.
   Oświadczam ponadto, że znane mi są moje prawa dotyczące wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 roku, poz. 883).

 


....................................                         .....................................                                .....................................        
       miejscowość                                                  data                                                             podpis

 

 

 

ZGODA RODZICA lub OPIEKUNA
(dotyczy tylko osób niepełnoletnich)

 

 

                                                                                                                                    ....................................         
                                                                                                                                               podpis

 

 

OBJAŚNIENIA
dla kandydatów:

 

   1. Kandydat powinien wydrukować niniejszą Deklarację, wypełnić ją, podpisać i przesłać pocztą do siedziby Renmei pod adres:


Federacja Karate Tsunami Renmei
04-852 Warszawa
ul. Patriotów 247

 

   Uwaga: przesyłanie tej deklaracji e-mailem nie ma sensu, ponieważ - aby rozpatrzeć ten dokument - musimy go otrzymać z oryginalnym podpisem kandydata.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037912
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com