Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Kontakt z Tsunami Contact with Tsunami


 

Honbu Dojo Tsunami Renmei
Centralne Biuro Federacji Tsunami
Headquarters with International Tsunami Federation

  

 Reprezentacja, kontakt,

                                         lokalizacja siedziby i dojazd

     

                                            Representation, contact,

 location of Headquarters 

and transport connections

 
logo

  

Reprezentowaniem i koordynowaniem

działalności karate tsunami
w Polsce i na świecie zajmuje się:

  

 
mapa

założyciel Karate Tsunami

soke Ryszard Murat 10 dan,
prezydent Tsunami Renmei – Międzynarodowej Federacji Tsunami,
a zarazem prezes Zarządu Głównego
Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki.

   

Coordinating activities of Karate Tsunami

in Poland and all over the world occupies:

                                                                          the founder of Karate Tsunami
                                                                             soke Richard Murat 10 dan,
                                       The President of Tsunami Renmei
– International Tsunami Federation
                                                   and also The President
of  Polish Martial Arts Federation

   and Sports of Fighting.    

Soke Ryszard Murat 10 dan

prowadzi w Warszawie

 

Honbu Dojo Tsunami

Centralne Biuro Tsunami
(Renmei - Międzynarodowej Federacji Tsunami).

mapa
 Tsunami

 

   

Soke Richard Murat 10 dan 

 runs in Warsaw

 

Honbu Dojo Tsunami
Tsunami Headquarters - Central Tsunami Office (Renmei - International Tsunami Federation).
 

  Adres/Adress :

  

HONBU DOJO TSUNAMI

Ryszard Murat
04-852 Warszawa,

ul. Patriotów 247

  

telefon/telephone: 795 143 378  

e-mail: ryszard.murat@gmail.com

  

   W przypadku jakichkolwiek kwestii związanych z Karate Tsunami

kontaktuj się pod tymi adresami.

 

 In case of any matters associated with Karate Tsunami

please contact at these addresses.

       

  Kontakt międzynarodowy

International contact

  

   W ramach działalności Honbu Dojo kontaktami międzynarodowymi zajmuje się hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan – wiceprezydent Federacji Tsunami Renmei.

  
   Z upoważnienia założyciela systemu tsunami soke Ryszarda Murata 10 dan koordynuje on rozwój Karate Tsunami w wielu krajach świata.

  

   W związku z tym osoby z różnych krajów proszone są o kontaktowanie się bezpośrednio z hanshi Włodzimierzem Parfieniukiem 8 dan w językach angielskim, rosyjskim lub włoskim. 

  

   With authorization of the founder of Karate Tsunami system - soke Richard Murat 10 dan, hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan coordinates the development of tsunami in chosen regions of Poland as well as in many other countries in international global scale.


   Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan because of his fluent knowledge of a number of foreigner languages is also responsible for being in touch with people from different countries whom are interested in practicing tsunami.

 Parfieniuk

 

                                International contact

  

                    Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  

  

   You can also

 • write letters in traditional way to the Main International Tsunami Federation Headquarters in Warsaw/Poland
 • or write letters in digital way by e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
 • send sms or call directly to hanshi Vladimir Parfieniuk’s mobile phone - 0048601981708 in these languages: English, Italian, Russian.

                                    International contact

  
Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  
In order to undertaking practice tsunami contact

with hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  
by mobile phone 0048601981708


by e-mail: 

 vladimir.parfieniuk@gmail.com

 

Na fotografii hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan doskonali

kopnięcie yoko-geri-kekomi na hiszpańskiej wyspie Teneryfa.   

On the photo hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan perfects

kick yoko-geri-kekomi on the Spanish Tenerife Island.

Shihan

   Iran

  Scena z rozmów z delegacją Iranu w Warszawie 22 wrzesnia 2009 roku. Od prawej przedstawiciele Federacji Tsunami Renmei: wiceprezydent hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan i prezydent soke Ryszard Murat 10 dan.

Od lewej przedstawiciele strony irańskiej: Mehdi Ali Mohammadi 5 dan, Masih Zakaria 4 dan

                                           oraz tłumaczka i menedżer delegacji Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi.

  

Położenie Honbu Dojo i dojazd do niego:

  

   Honbu Dojo położone jest w prawobrzeżnej części Warszawy, na znanym osiedlu Warszawa Radość, przy ul. Patriotów, która jest jedną z głównych i najdłuższych ulic stolicy, przy skrzyżowaniu z ul. Klimatyczną.

  

   The Honbu Dojo is located in the right-bank part of Warsaw, on well known housing estate Warsaw – Radość, at the crossroads of Klimatyczna and Patriotow streets, which is one of the main and longest streets of the Poland capital city.

  

   Radość is the most famous and exclusive housing estate in the capital of Poland and its name means 'joy'.

  

Honbu Dojo

   Widok Honbu Dojo od strony ul. Patriotów i ul. Klimatycznej.

Honbu Dojo's  view from Patriotow and Klimatyczna streets' side.

  

    Do Honbu Dojo dogodnie dojechać można wszelkimi środkami lokomocji:

 • autem - ul. Patriotów, która jest jedną z głównych i najdłuższych ulic stolicy (w trakcie treningów, które odbywają się codziennie, można wjechać przez otwartą bramę na wewnętrzny parking Honbu Dojo),
 • autobusami, zwłaszcza nr 521, który jedzie przez Centrum Warszawy – al. Jerozolimskimi, w tym spod Dworca Centralnego, w kierunku osiedla Falenica (wysiada się tuż pod Honbu Dojo),
 • pociągiem osobowym – w tym z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Otwocka (wysiąść należy na stacji Warszawa Radość, położonej koło Honbu Dojo).

   Honbu Dojo łatwo znaleźć, ponieważ otoczone jest wysokim czerwonym murem, a nad główną bramą wjazdową znajduje się olbrzymi banner w kolorze żółtym z napisem: CENTRALNA SZKOŁA KARATE TSUNAMI.

   

   To arrive Honbu Dojo it is possible with all means of transportation:

 • by car – Patriotow street which is one of the main and the longest streets of the the capital city (during trainings which take place every day it is possible to drive through the open gate to the inner Honbu Dojo’s car park),
 • by bus, especially No. 521 which goes through the Centre of Warsaw - Jerozolimskie Avenue, from the Central Railway Station, in direction Falenica quarter (one should leave out near Honbu Dojo),
 • by a commuter train- from the station Warsaw Śródmieście to direction Otwock (one should leave at the station Warsaw Radość, located near Honbu Dojo).

   It is very easy to find Honbu Dojo, because it is surrounded by a high red wall, and above the main gate there is a gigantic yellow banner with the inscription: CENTRALNA SZKOŁA KARATE TSUNAMI - KARATE TSUNAMI CENTRAL SCHOOL.

  

Tsunami

Najwybitniejsi wietnamscy mistrzowie stylu vinh xuan (wing chun kung-fu) przed wejściem do Honbu Dojo

w Warszawie po pokazach przed soke Ryszardem Muratem 30 listopada 2007 roku. Od lewej: Bui Ta Hoa 6 dang,

Tran Thanh Ngoc 7 dang, Nguyen Ngoc Tien 7 dang, soke Ryszard Murat 10 dan – prezes Federacji, wielki mistrz

Nguyen Ngoc Noi 10 dan – szef vinh xuan w Wietnamie, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dang i Jarosław Duczmalewski 8 dan

(system czerwonego feniksa, skarbnik Federacji).  

The most outstanding Vietnamese masters of the style vinh xuan (wing chun kung-fu) in front of the entrance to Honbu Dojo

 in Warsaw after the demonstration in front of soke Richard Murat on 30-th November 2007. From the left  Bui Ta Hoa 6 dang,

Tran Thanh Ngoc 7 dang, Nguyen Ngoc Tien 7 dang, soke Richard Murat 10 dan – the president of Federation,

the great master Nguyen Ngoc Noi 10 dan – the chief vinh xuan in Vietnam, Nguyen Thi Phuong Dung 6 dang

and Yaroslav Duczmalewski 8 dan (the system of Red Phoenix, Treasurer of  Federation).
  

Tsunami

Przed Honbu Dojo w Warszawie. Najstarsi weterani tsunami z Kutna po przybyciu do Honbu Dojo 22 lutego 2009 roku.

W środku soke Ryszard Murat 10 dan. Od lewej: sensei Włodzimierz Stępniak 1 dan, renshi Andrzej Misztal 4 dan,

renshi Jan Najberg 4 dan, shihan Tadeusz Ryniec 7 dan.  

   In front of the Honbu Dojo in Warsaw. The oldest veterans tsunami from Kutno after arriving into Honbu Dojo

on 22 of February 2009. In the middle soke Richard Murat 10 dan. From left: sensei Vladimir Stepniak 1 dan,

renshi Andrew Misztal 4 dan, renshi Yan Najberg 4 dan, shihan Tadeusz Ryniec 7 dan.

Renmei                                       Przypominamy, że w Honbu Dojo:
 • znajduje się siedziba Tsunami Renmei – Międzynarodowej Federacji Tsunami,
 • znajduje się siedziba Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki,
 • odbywają się spotkania i narady liderów różnych stylów z kraju i zagranicy,
 • odbywają się kursy instruktorskie dla osób z różnych stylów,
 • odbywają się spotkania i narady członków władz tsunami z kraju i zagranicy,
 Federacja
 • odbywają się taikai - zjazdy i sesshin - zgrupowania tsunami, a także kursy sędziowskie,
 • prowadzone są szkolenia przedstawicieli tsunami, przyjeżdżających z różnych krajów,
 • codziennie odbywają się treningi różnych grup wiekowych i zaawansowania, a także szkolenia indywidualne (w charakterze korepetycji),
 • tu nagrano szereg ujęć do różnych programów telewizyjnych.

    We would like to remind that in Honbu Dojo:

 • there is Headquarters of International Tsunami Federation (Japanese: Tsunami Renmei),
 • there is Headquarters of Polish Martial Arts Federation and Sports of Fighting,
 • take place meetings and councils of leaders,
 • various styles from country and from abroad,
 • take place instructors courses for persons from various styles,
 • take place meetings and councils of members of the Tsunami authorities from country and from abroad,
 • take place taikai - conventions and sesshin - training camps and judge’s courses,
 • everyday take place trainings of various age groups advanced ones and also individual trainings (on character of private lessons),
 • there were recorded takes to various television programs.

   W Honbu Dojo ćwiczą osoby:

 • w różnym wieku (od 4,5 lat do 80 lat),
 • obojga płci (kobiety i mężczyźni),
 • o różnym poziomie zaawansowania (od początkującego do wybitnie mistrzowskiego – jedna z ćwiczących osób posiada stopień 6 dan i tytuł shihan – jap. 'wielki mistrz'),
 • różnych zawodów: przedszkolaki, uczniowie, studenci, pracownicy fizyczni i umysłowi, biznesmeni, lekarze, naukowcy (w tym dwóch z tytułem prof. dr hab. - kardiolog i fizyk), policjanci, a nawet zakonnicy,
 • różnych wyznań i światopoglądów: katolicy, prawosławni, muzułmanie, buddyści, agnostycy i ateiści.

   In Honbu Dojo practice persons:

 • different age (since 4,5 years old till 80 years old),
 • people of both sexes,
 • different levels of advanced (from beginners to highly masterly-one of persons has 6 dan and the title shihan - Japanese 'the great master'),
 • various professions: preschools pupils, students, physical workers and intellectual ones,
 • usinesses, doctors, scientists (among them two with title professor- cardiologist physicist,), policemen and even monks,
 • various faith and outlooks of life: Catholic, members of the Orthodox church, Muslims, Buddhists, Agnostics and Atheists.

Tsunami

                 Poświęcenie Honbu Dojo 23 marca 2003 roku przez księdza rzymskokatolickiego Grzegorza Badziąga OFMCap.

Jest on również znanym instruktorem i kapelanem Karate Tsunami, posiadaczem wysokiego stopnia mistrzowskiego

6 dan i tytułu shihan (jap. 'wielki mistrz'), prowadzącym zajęcia w Krośnie (woj. podkarpackie). Na uroczystości tej

na zaproszenie soke Ryszarda Murata 10 dan (założyciela Honbu Dojo, prawnika, trzeci od lewej) zgromadzili się 

inni instruktorzy Karate Tsunami – przedstawiciele różnych wyznań i światopoglądów: od lewej pierwszy – lekarz kyoshi

Andrzej Juśkiewicz 5 dan (Olsztyn, agnostyk), drugi – manager hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (Hajnówka -

Modena, reprezentant prawosławia), czwarty – przedsiębiorca sensei Waldemar Lademan 2 dan (Gdańsk,

zwolennik świadków Jehowy), piąty – działacz społeczny sensei Robert Czajkowski 1 dan (Nowy Jork,

reprezentant judaizmu, delegat na Światowy Kongres Żydów).   

   The consecration of Honbu Dojo 23-the March 2003 by the Roman-Catholic priest Gregory Badziag OFMCap.

(the Capuchin order). He is well known instructor and chaplain in Karate Tsunami, the owner of high masterly degree 6 dan

and the title of shihan (Japanese 'the great master'), he runs activities in Krosno (Podkarpackie region). At that ceremony there were

invited by soke Richard Murat 10 dan other Karate Tsunami instructors - various faith and outlooks of life: the first from the left doctor

 kyoshi Andrew Juskiewicz 5 dan (Agnostic, Olsztyn, Poland), the second - logistic director hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan (the believer

of Orthodox Church, Hajnówka, Poland – Modena, Italy), the fourth - businessmen sensei Valdemar Lademan 2 dan (the supporter

of Jehovah's Witnesses, Gdańsk, Poland), the fifth - a worker for voluntary causes sensei Robert Tchaykovsky 1 dan (the representative

of Judaism - member of the board of Maccabi World Union and delegate for World Jewish Congress, New York, USA).

 

   Wszystkie zajęcia w Honbu Dojo odbywają się w niewielkich grupach (do 12 osób).

  

   Zajęcia w Honbu Dojo prowadzi osobiście (i przeprowadza egzaminy na stopnie) założyciel systemu karate tsunami soke Ryszard Murat 10 dan, a z grupami najmłodszych sensei Renata Murat 1 dan.

  

   All activities in Honbu Dojo take place in small groups (till 12 persons).  
  
   In Honbu Dojo runs activities personally soke Richard Murat 10 dan the founder of the system Karate Tsunami (he also exams for degrees) and with youngest groups runs sensei Renata Murat 1 dan.

  

 Murat  Murat

   Na fotografii od lewej: soke Ryszard Murat 10 dan i hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan, od prawej: sensei Renata Murat 1 dan.  

In the photograph from left: soke Richard Murat 10 dan and hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan, from right: sensei Renata Murat 1 dan.

 

   W przypadku chęci uczestniczenia w treningach grupowych lub indywidualnie należy skontaktować się z soke Ryszardem Murat 10 dan (telefonicznie lub pisząc na podany e-mail) i uzgodnić z nim terminy zajęć.

  

   Serdecznie zapraszamy.

  

   In the case of willingness of participating in training  group or individually one should get in touch with soke Richard Murat 10 dan (by the phone or writing to the given e-mail) and fix terms with him. 

  

   We would like to invite you cordially.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015240
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com