Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Wybierz język tłumaczenia strony   

Tłumaczenie - Translation

 

Wybierz język tłumaczenia strony

Select  translation language of website

 


Polski język naszej strony
   Polish language of our website
    

Poland

    

Nasza strona prowadzona jest

w języku polskim.


Our website is conducted

in Polish language.

Warsaw

  

Jest to uzasadnione, ponieważ styl

Karate Tsunami założony został w Polsce,

a siedziba jego władz (Centralne Biuro -

Honbu Dojo - Headquarters) funkcjonuje

w stolicy Polski - Warszawie w Europie.

Warszawa

  

 It is substantiated because style

of Karate Tsunami was founded in Poland,

and the seat of its authorities (Central Office -

Honbu Dojo - Headquarters) functions

in the Polish capital - Warsaw in Europe.

  

ENGLISH Version

Autoryzowana wersja w języku angielskim
Authorized version in English language
  

Wybrane teksty na naszej stronie podane są

w języku angielskim w ENGLISH Version.

Teksty te są autoryzowane przez

Honbu (Zarząd) Międzynarodowej

Federacji Karate Tsunami Renmei.

England

Selected texts on our website are provided

in English language in ENGLISH Version.

These texts are authorized by

Honbu (Board) of the International

Tsunami Karate Federation Renmei. 

  

Automatyczne tłumaczenie na różne języki
Automatic translation into different languages

  

Styl Karate Tsunami

uprawiany jest w wielu krajach

i przez osoby posługujące się

różnymi językami.

Karate Tsunami

  

Karate Tsunami style

is practiced in many countries

and by persons using

different languages.

   Dla wygody tych osób przygotowany został na naszej stronie automatyczny tłumacz. Dzięki temu osoby te mogą we własnym języku zapoznawać się ze wszystkimi tekstami z naszej strony.

 

   Jest to obecnie najlepszy automatyczny tłumacz, ale ze zrozumiałych względów nie jest doskonały, na co wpływ mają zawiłości poszczególnych języków. W miarę wiernie tłumaczy sens tekstu, ale gramatyka takiego tłumaczenia nie jest najlepsza.

 

   W związku z tym Międzynarodowa Federacja Karate Tsunami Renmei nie autoryzuje takiego automatycznego tłumaczenia tekstów i nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość.

   For the convenience of those persons has been prepared on our website an automatic translator. In this way they can acquaint in their own languages with all texts from our website.

   It is currently the best automatic translator, but for obvious reasons it is not perfect, because of influences of complexities in each language. Translator rather accurately translates the meaning of the text, but the grammar of such translation is not the best.

 

   Therefore, International Karate Tsunami Federation does not authorize such automatic translation of texts and  does not bear responsibility for the quality.

  

Wybierz język tłumaczenia strony
Select a translation language of website
 

   Kolejność postępowania:

  1. należy kliknąć w przycisk "TRANSLATION Tłumaczenie",
  2. po czym wybrać język tłumaczenia klikając w daną chorągiewkę, np. z napisem Hindi,
  3. wybrać dany tekst.

   Widoczne wyżej chorągiewki z podpisami oznaczają automatycznego tłumacza na dany język. 


   Życzymy satysfakcji z powyższego tłumaczenia.

   The order of proceedings:

  1. click the button "TRANSLATION Translation",
  2. then select the language translation by clicking on a given flag, e.g. with a notice: Hindi,
  3. select the text.

   Visible above flags with signatures indicate the automatic translator into given language.


   We wish you satisfaction of the above-mentioned translation.

  

Rozwój Karate Tsunami w wielu krajach na świecie,
zamieszkałych przez osoby posługujące się różnymi językami
Development of Karate Tsunami in many countries around the world
inhabited by people whom speak different languages

  

  

Styl Karate Tsunami

uprawiany jest w wielu krajach

na wszystkich kontynentach:

w Europie, Azji, Afryce,

Ameryce i Australii.

Glob

  

  

Karate Tsunami style

is practiced in many countries

on all continents:

Europe, Asia, Africa,

America and Australia.

  

  

 

Trafnym odbiciem

ogólnoświatowego rozwoju

Karate Tsunami jest jego logo:

koło symbolizujące glob ziemski,

opasane czarnym pasem.

Renmei

   

  

  

Appropriate reflection

of the global Karate Tsunami

development is its logo:

a circle symbolizing the earth,

girded with the black belt.

   

   Według słynnego eksperta feng shui z Dalekiego Wschodu, wielkiego mistrza Duong Manh Hung 10 dan, taki kształt logo Karate Tsunami jest najtrafniejszy z możliwych.

  

   W sztuce feng shui koło uznawane jest za kształt doskonały i zapewnia pomyślność rozwoju stylu Karate Tsunami na świecie.

 feng shui

   

   According to world-famous feng shui expert from Far East, the Grand Master Duong Manh Hung 10 dan, such shape of Karate Tsunami logo is the appropriate as possible.

 

   In the art of feng shui a circle is considered as the perfect shape and ensure success of Karate Tsunami development in the world.

   W oplatającym to koło czarnym pasie wielki mistrz Duong Manh Hung 10 dan dostrzega nie tylko symbol sztuki walki Karate Tsunami, ale także dwa splecione ze sobą czarne smoki, które jakby stabilizują to koło. Na Dalekim Wschodzie i w sztuce feng shui dwa czarne smoki są symbolem siły, ochrony i pomyślności.

 

   Z kolei połączenie dwóch smoków stabilizujących i tym samym chroniących koło będące przedstawieniem globu  i doskonałego kształtu – według wielkiego mistrza Duong Manh Hung 10 dan - symbolizuje w feng shui największą potęgę, pomyślność i stały rozwój.

  

   In girded this circle black belt Grand Master Duong Manh Hung 10 dan sees not only the symbol of Karate Tsunami martial arts, but also two intertwined black dragons, which seem to stabilize the circle. On the Far East and in the  art of feng shui, two black dragons are the symbol of strength, protection and prosperity.


   The combination of two dragons, thereby stabilizing and protecting the circle which is the perfect representation of the shape of the globe and - according to the Grand Master Duong Manh Hung 10 dan - symbolizes the greatest power in feng shui, prosperity and permanent development.

   W celu wzmocnienia ochrony i pomyślności rozwoju Karate Tsunami na świecie wielki mistrz Duong Manh Hung 10 dan podarował soke Ryszardowi Murat 10 dan dwie wspaniałe statuetki smoków, przywiezione  z Dalekiego Wschodu do Honbu Dojo w Warszawie.

 

   Dokładnie jest to wykonana z bursztynu para smoków (samiec i samica, aby mogły się rozmnażać), która właśnie dzięki temu ma zapewniać rozwój.

 feng shui dragons

   In order to strengthen the protection and auspiciousness in Karate Tsunami development in the world Grand Master Duong Manh Hung 10 dan gave soke Richard Murat 10 dan two great statues of dragons, imported from the Far East to Honbu Dojo in Warsaw.

 

   Exactly it is a pair of dragons made of amber (male and female ,so that they can reproduce), and thanks to that it will guarantee development.

   

 

 

 

 

 

 

Wielki mistrz

Duong Manh Hung 10 dan

wręcza bursztynowe smoki

soke Ryszardowi Murat

10 dan w Honbu Dojo

w Warszawie.

  

Widoczni świadkowie:

sensei Renata Murat

1 dan i mistrz Truong

Anh Tuan.

 feng shui dragons

 

       

 

 

 

 

 

Grand Master

Duong Manh Hung 10 dan

gives amber dragons

to soke Richard Murat

10 dan in Honbu Dojo

in Warsaw.

   

Witnesses:

sensei Renata Murat 1 dan

and master Truong

Anh Tuan.

   Wielki mistrz Duong Manh Hung 10 dan wybrał też - stosując zasady feng shui - miejsce w Honbu Dojo dla tych dzieł sztuki. Bursztynową parę smoków umieszczono po obu stronach podświetlanego od wewnątrz niewielkiego globusa.

 

   Taki układ - według feng shui - dodatkowo wzmacnia pomyślność rozwoju Karate Tsunami na świecie, a kolorowe światło z globusa wprowadza ożywienie pozytywnych energii.

   The Grand Master Duong Manh Hung 10 dan also chose - using the principles of feng shui – place in Honbu Dojo for those works of art. The amber pair of dragons were placed on both sides of the illuminated small globe.

   This arrangement - according to feng shui - additionally increase success of Karate Tsunami development in the world, and colored light from the globe introduces recovery of positive energy. 

feng shui dragons

Po umieszczeniu pary bursztynowych smoków wokół

podświetlonego globusa. Wielki mistrz Duong Manh Hung

10 dan, soke Ryszard Murat 10 dan, sensei Renata Murat 1 dan

i mistrz Truong Anh Tuan.

 After placing the pair of amber dragons around the illuminated globe.

The Grand Master Duong Manh Hung 10 dan,

soke Richard Murat 10 dan, sensei Renata Murat 1 dan

and master Truong Anh Tuan.

    

   

   Ten symboliczny układ artefaktów umieszczono - za wskazaniem wielkiego mistrza Duong Manh Hung 10 dan - tuż przy wejściu do głównej sali treningowej, po prawej stronie wejścia, obok kominka, buchającego żywym ogniem w zimniejsze dni.

 Honbu Dojo

  

    

   That symbolic system of artifacts placed - with recommendation of the Grand Master Duong Manh Hung 10 dan - just at the entrance to the main hall training, on the right side of the entrance, next to the fireplace belching with living fire during colder days.

   Logo Karate Tsunami opracował na podstawie swej wiedzy i intuicji założyciel tego stylu soke Ryszard Murat 10 dan.

   The logo of Karate Tsunami has developed the founder of this style soke Richard Murat 10 dan based on his knowledge and intuition.

Taikai

Soke Ryszard Murat 10 dan (na pierwszym planie tyłem) prowadzi jeden ze zjazdów instruktorów Karate Tsunami w najbardziej prestiżowym miejscu w Polsce - Pałacu Kultury i Nauki

w Warszawie.

Soke Richard Murat 10 dan (in the foreground faced backwards) runs one of conventions for Karate Tsunami instructors in the most prestigious place in Poland - the Palace of Culture and Science

in Warsaw.

   Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Karate Tsunami hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan (logistyk manager), który koordynuje rozwój Karate Tsunami w skali międzynarodowej, podkreśla, że właściwy kształt logo wyróżnia Karate Tsunami i jest ważnym czynnikiem pomyślności rozwoju tego stylu, obok trafnych założeń i skutecznych technik oraz uzdolnień i pracy jego przedstawicieli.

   Vice-President of International Karate Tsunami Federation hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan (logistics manager), who coordinates development of Karate Tsunami in the international scale, emphasizes that the proper shape of the logo singles out Karate Tsunami and is important factor for prosperity in development of this style, apart  accurate principles and effective techniques and talents and work of its representatives. 

 

 

   

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan

w kurorcie na wyspie Teneryfa (Wyspy Kanaryjskie

na Atlantyku) prezentuje charakterystyczną dla Karate Tsunami technikę yoko-geri-kekomi (boczne kopnięcie wbijające).

 Parfieniuk  Teneryfa  

 

   

Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan in

a health resort on the Tenerife island (Canary Islands on the Atlantic ocean) presents the characteristic for Karate Tsunami technique

yoko-geri-kekomi

(thrust side kick). 

   W związku z tym zapraszamy do współpracy wszelkie osoby z różnych krajów i z różnych stylów, posługujące się różnymi językami, zainteresowane rozwojem Karate Tsunami oraz własnym doskonaleniem.

 

   Jeśli chcesz zostać przedstawicielem i mistrzem Karate Tsunami, napisz lub zadzwoń:
             e-mail:
ryszard.murat@gmail.com
             e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
             telefon: 601-981-708


   Nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy.

   Therefore, we would like to invite you to cooperate all people from different countries and different styles, using different languages, interested in developing Tsunami Karate and self-improvement.

 

   If you would like to  be the representative and master of Karate Tsunami, please write or call:
              e-mail:
ryszard.murat@gmail.com
              e-mail: vladimir.parfieniuk@gmail.com
              mobile phone: 0048601981708


   Do not delay. You are welcome.

Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4037970
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com