Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

GALERIA TSUNAMISTÓW International Tsunamists' Gallery


  

     

GALERIA TSUNAMISTÓW
   

International

Tsunamists' Gallery

 
logo
Warsaw 

   W tej Galerii znajdziesz wykaz Tsunamistów (członków i sympatyków stylu Karate Tsunami) w porządku alfabetycznym.   

            

   Stopniowo wpisywane są tu osoby z całego świata.          

   

   W przypadku nie znalezienia tu jakiegoś tsunamisty można go ustalić pisząc e-mail do Honbu Dojo.

mapa 

   In this GALLERY you will find the list of TSUNAMISTS' (members and sympathizers of the Karate Tsunami style) in the alphabetical order.

 

   Here are gradually entered next persons from all over the world.

 

   In a case if one does not find a tsunamist here, one can establish him/her by writing e-mail to Honbu Dojo.

 Honbu Dojo

Honbu Dojo (Centralna Szkoła Karate Tsunami), centrum stylu Karate Tsunami

w Warszawie, Polska.

   
Honbu Dojo (Karate Tsunami Central School), Karate Tsunami style Headquarters -

Central Karate Tsunami Office

in Warsaw, Poland, Europe.

 Honbu Dojo
 
Warszawa
 
Honbu Dojo
 
Honbu Dojo

TSUNAMISTS’ LIST

in alphabetical order (according to surnames)

                                         
If one clicks, the profile of the given

 tsunamist will appear:

LISTA TSUNAMISTÓW

w porządku alfabetycznym (według nazwisk)

         
W przypadku kliknięcia ukaże się sylwetka

 danego tsunamisty:

  

 ADAMS George, a candidate for Tsunami master, Sydney, Australia  
 ADAMS James, a candidate for Tsunami master, Sydney, Australia  
 ADAMS Mariola, a candidate for Tsunami master, Sydney, Australia  
 AUGUSTYNIAK Alexander, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe 
 BADZIĄG Gregory, renshi, 4 dan, Krosno, Poland, Europe

 BADZIĄG Waldemar, shihan, 7 dan, Piła, Poland, Europe

 BERG Przemysław, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 BIŃKOWSKA Pola, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 BOCIANOWSKI Peter, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 BOREK Jack, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe  

 GRABOWSKI Mark Adam, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 GRAFF Slavomir (Sławomir), meijin, 3 dan, Bolesławiec, Poland, Europe

 HERNCISZ Christian, a candidate for Tsunami master, Otwock, Poland, Europe

 KACZMAR Andrew, shihan, 6 dan, Bytom, Poland, Europe

 KILJAN Szymon, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 KONDRATOWICZ Jan, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 KRUPIENICZ Andrew, the porofessor, sensei, 1 dan, Warsaw, Poland, Europe

 KRUPIENICZ Philip, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 KUC Kacper, a candidate for Tsunami master, Zielonka, Poland, Europe

 LECHOWSKI George (Jerzy), the porofessor, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 LESZCZYŃSKI Mark, sensei, 1 dan, Oslo, Norwey, Europe

 LIMINOWICZ Christopher, kyoshi, 5 dan, Bydgoszcz, Poland, Europe  

 MARCINKOWSKI Bogdan, a candidate for Tsunami master, Woźniki, Poland, Europe

 MURAT Richard, sōke, 10 dan, Warsaw, Poland, Europe   

 PARFIENIUK Vladimir, hanshi, 8 dan, Hajnówka, Poland /Zurich, Switzerland, Europe

 PEPŁAWSKI Bogdan, a candidate for Tsunami master, Staroźreby, Poland, Europe

 PITER Karol, a candidate for Tsunami master, Łomnica, Poland, Europe

 PITER Rafał, a candidate for Tsunami master, Łomnica, Poland, Europe

 POPIOŁEK Janusz Anwar, sensei, 1 dan, Warsaw, Poland, Europe

 POTAPCZUK Kuba, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe  

 PRZYBYSZEWSKI Paul, shihan, 6 dan, Płock, Poland, Europe

 ROGOSZ Matthias, sensei, 2 dan, Warsaw, Poland, Europe

 ROGOSZ Wojciech, sensei, 1 dan, Warsaw, Poland, Europe

 SIERASZEWSKI Kamil, a candidate for Tsunami master, Dyzin, Celestynów, Poland, Europe

 SOLARSKI Thomas, a candidate for Tsunami master, Gdańsk, Poland, Europe

 SULIMA Renata, the doctor of science, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 SZYMBORSKI Christopher, a candidate for Tsunami master, Płock, Poland, Europe

 TOKAJUK Paweł, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 URBANEK Conrad, renshi, 4 dan, Warsaw, Poland, Europe

 WAGLOWSKI Robert, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 WITKOWSKI Lukas, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 ZBROŃSKI Peter, a candidate for Tsunami master, Warsaw, Poland, Europe

 

Profiles in this Gallery are presented

according to the following pattern:

 • headline: MASTER or a CANDIDATE FOR MASTER (in case of persons whom do not posses masterly degrees)
 • surname and name
 • place in which he/she lives, country and continent
 • occupation
 • title and degree in Karate Tsunami - only in case of masters
 • position in Federation - if such acts
 • map with marked place, in which lives
 • photos - further there is closer information on this subject
 • captions to those photos
 • two - three short sentences: statement of a tsunamist on the subject of Karate Tsunami

The principles of placing photos:

 • we place only photos presenting a tsunamist during exercises, demonstration of techniques or some concrete event
 • here are not placed passport photos - that means only person's face
 • number of placed photos:
  a candidate for master - 1 photo
  master 1-3 dan - 2 photos
  master 4-5 dan - 3 photos
  master from 6 dan - 4 photos 

   We gradually will be filling this GALLERY, as details pass on to us.       
  
So we invite tsunamists to send on details to us to this GALLERY.
   In order to do that we ask to write directly e-mail to president of Federation soke Richard Murat 10 dan:

ryszard.murat@gmail.com

Sylwetki w tej Galerii przedstawiane są

według następującego schematu:

 • nagłówek: MISTRZ lub KANDYDAT NA MISTRZA (w przypadku osób nie posiadających stopni mistrzowskich)
 • nazwisko i imię
 • miejscowość, kraj i kontynent
 • wykonywany zawód
 • tytuł i stopień w Karate Tsunami – tylko w przypadku mistrzów
 • funkcja w Federacji - jeśli pełni taką
 • mapa z zaznaczeniem miejscowości, w której mieszka
 • fotografie - bliższe informacje na ten temat dalej
 • podpisy do tych fotografii
 • dwa - trzy krótkie zdania: wypowiedź tsunamisty na temat Karate Tsunami    

Zasady zamieszczania fotografii:

 • zamieszczamy tylko fotografie przedstawiające tsunamistę w trakcie ćwiczeń, pokazu technik lub jakiegoś konkretnego wydarzenia
 • nie są tu zamieszczane tzw. fotografie paszportowe, tj. samej twarzy osoby
 • liczba zamieszczanych fotografii: kandydat na mistrza - fotografia 1
  mistrz 1-3 dan - fotografie 2
  mistrz 4-5 dan - fotografie 3
  mistrz od 6 dan – fotografie 4
   

  

   Tę GALERIĘ będziemy zapełniać stopniowo, w miarę przekazywania nam danych.

   Zapraszamy więc tsunamistów do rzekazywania nam danych do tej GALERII.
   W tym celu prosimy napisać e-mail bezpośrednio do prezesa Federacji soke Ryszarda Murata 10 dan:

ryszard.murat@gmail.com

How one can find himself/herself
in Tsunamists Gallery?

  

   If you are a tsunamist - a sympathizer or a member of Karate Tsunami Federation, then certainly your profile can be also introduced in the present Gallery.

   In order to do that, please contact with Karate Tsunami Federation - writing e-mail directly to its president soke Richard Murat 10 dan:

ryszard.murat@gmail.com


   For your letter you will receive answer, what and how one should send to be found in this Gallery.
   Take a bold initiative in this scope. We cordially invite you.

 

 

OFFER FOR YOU

  

   Also you can become a tsunamist - if you are not a tsunamist yet - and in the future you can become tsunami master.
   Irrespective in which country you live, join to our team.
   Use opportunity and join into our activity - individually or with your section. You have already created those conditions. Improving according to the Karate Tsunami programme in our team you can reach the best results.

   In order to do that, please to put yourself forward as a candidate; by e-mail.
   It would be the best if you write straight away to president or vice-president of Karate Tsunami Federation:

ryszard.murat@gmail.com

w.parfieniuk@wp.pl  

   In this way have done a lot of persons from different countries (Europe, Africa, America, Asia and Australia), whom had practiced different arts of fighting. Since get in touch with Karate Tsunami Federation they have perfected themselves with great results, and a lot of them have become masters and tsunami instructors.

   And you can use that opportunity. We cordially invite you.

Jak można znaleźć się

                        w Galerii Tsunamistów ?

      

   Jeśli jesteś tsunamistą – sympatykiem lub członkiem Federacji Karate Tsunami, to oczywiście Twoja sylwetka może również zostać przedstawiona w niniejszej Galerii.

     W tym celu skontaktuj się z Federacją Karate Tsunami – pisząc e-mail bezpośrednio do jej prezesa soke Ryszarda Murata 10 dan:

ryszard.murat@gmail.com

    

   Na swój list otrzymasz odpowiedź, co i jak należy przesłać, aby znaleźć się w Galerii.
     Śmiało wykazuj inicjatywę w tym zakresie. Serdecznie zapraszamy. 
  

   

OFERTA DLA CIEBIE

 

     Ty także możesz zostać tsunamistą – jeśli nim nie jesteś - a w przyszłości zostać mistrzem tsunami.

     Niezależnie od tego, w jakim kraju mieszkasz, dołącz do naszego grona.
    Wykorzystaj okazję i włącz się w naszą działalność – indywidualnie lub ze swoją sekcją. Warunki do tego masz już stworzone. Doskonaląc się według programu Karate Tsunami i w naszym gronie możesz osiągnąć najlepsze rezultaty.

   W tym celu zgłoś swoją kandydaturę e-mailem. Najlepiej od razu pisz do prezesa lub wiceprezesa Federacji Karate Tsunami:

ryszard.murat@gmail.com

w.parfieniuk@wp.pl  

   W ten sposób postąpiło wiele osób z różnych krajów (Europy, Afryki, Ameryki, Azji i Australii), uprawiających różne sztuki walki. Po nawiązaniu kontaktu z Federacją Karate Tsunami doskonalą się z wielkimi rezultatami, a szereg z nich zostało mistrzami i instruktorami tsunami.    

   I Ty wykorzystaj tę szansę. Serdecznie zapraszamy.

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062277
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com