Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan


  

Hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan

  Hanshi

Włodzimierz Parfieniuk

8 dan

  

   Tę podstronę wykorzystuje hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jako osoba prowadząca w Federacji wyjątkową działalność.

    Z upoważnienia założyciela systemu tsunami sōke Ryszarda Murata 10 dan zajmuje się koordynowaniem rozwoju tsunami w wybranych regionach Polski oraz w wielu innych krajach.

 Shihan

   Hanshi

Vladimir Parfieniuk

       8 dan     

  

  This website uses hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan as the person leading in Federation exceptional activity.

       With authorization of the founder of tsunami system - sōke Richard Murat 10 dan, hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan coordinates the development of tsunami in chosen regions of Poland as well as in many other countries.    

       Ma on do tego wyjątkowe predyspozycje:

 • profesjonalne wykształcenie zdobyte na najlepszych polskich uczelniach (Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Głównej-Handlowej), notowanych w rankingach światowych,
 • zdolności organizacyjne oraz ogromna wiedza i doświadczenie w dziedzinie logistyki, marketingu i zarządzania, zdobyte w trakcie wieloletniej pracy w kraju i za granicą w różnych firmach międzynarodowych,
 • biegła znajomość szeregu języków obcych,
 • cechy charakteru: kreatywność, dynamizm, zaangażowanie, odpowiedzialność i uzdolnienia przywódcze, a także fakt, że zadedykował całe swoje życie dla rozwoju tsunami w kraju i na świecie,
 • bardzo wysokie doświadczenie i umiejętności z zakresu tsunami, zdobyte w trakcie  ponad 20-letniej praktyki,
 • niezwykła skuteczność w walce wręcz (z tego powodu nazywany jest „Bestią”),
 • bardzo wysoki mistrzowski stopień wtajemniczenia w tsunami,
 • wybitne umiejętności instruktorskie, zdobyte na ukończonych 10 kursach instruktorów tsunami, a następnie doskonalone na prowadzonych już przez niego  kursach instruktorskich oraz w różnych ośrodkach tsunami w kraju z za granicą,
 • pełniona funkcja wiceprezydenta Federacji Tsunami – Renmei.

 

    He has to this exceptional predisposition:

 • professional education acquired at the best Polish universities (Warsaw University and Warsaw School of Economics), they are high classified in the world ranking,
 • organizational ability as well as huge knowledge and experience in field of logistics, marketing and management, acquired during many years of work in this country and also abroad in various international firms,
 • fluent knowledge of a number of foreigner languages,
 • the features of his character: creativity, dynamism, commitment, responsibility and leadership talents, also its true that he has dedicated whole his life to tsunami development in this country and all over the world,
 • very high experience and skills in the field of tsunami, acquired during 20 years of practice,
 • unusual effectiveness in hand to hand fighting (for this reason he is called "the Beast”),
 • very high masterly degree of initiation in tsunami,
 • outstanding instructors skills, acquired during finished 10 of tsunami instructors courses, and then perfected during run already by him instructors courses and various tsunami centres in this country and abroad,
 • he is appointed to the function of vice-president of Tsunami Federation – Renmei.      

   Od wielu lat hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan jest przyjacielem i najbliższym współpracownikiem sōke Ryszarda Murata 10 dan.

   W związku z wykonywanymi przez niego zadaniami, na tej podstronie hanshi Włodzimierz Parfieniuk 8 dan prezentował będzie rozmaite treści (informacje i komunikaty) w rożnych językach – przeznaczone dla wybranych środowisk tsunamistów z różnych regionów świata.

   For many years hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan has been a friend and the closest co-worker of sōke Richard Murat 10 dan.   

   In connection with tasks curried out by hanshi Vladimir Parfieniuk 8 dan, on this website he will be presenting various content (information and announcement) in different languages - designed for chosen tsunamists environments from various regions of the world.     


 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4015269
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com