Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Iran: pierwsze szkolenie karate tsunami w Honbu Dojo dla 10-osobowej grupy instruktorów irańskich


                                 Uwaga: artykuł ten przedstawiony został na naszej stronie

także w wersji językowej angielskiej (English).

 

Iran: pierwsze szkolenie karate tsunami w Honbu Dojo dla 10-osobowej grupy instruktorów irańskich

Iran: the first Karate Tsunami training in Honbu Dojo

for a group of ten Iranian instructors

   

 Renmei  

   We wtorek 22 i w środę 23 września 2009 roku w Warszawie odbyło się specjalne seminarium szkoleniowe karate tsunami dla 10-osobowej grupy sportowców z Iranu.

 mapa

 

 

   On Tuesday 22-nd and on Wednesday of 23-rd September 2009 in Warsaw took place the special training Karate Tsunami seminar  for the group of ten  sportsmen from Iran.

    

   Szkolenie to odbyło się z inicjatywy strony irańskiej, która nawiązała kontakt z Honbu Zarządem Renmei Federacji Karate Tsunami w celu rozpowszechniania karate tsunami w Iranie.

 

   This training took place on the initiative of the Iranian side which got in touch with the Board of Renmei Karate Tsunami Federation in order to spread Karate Tsunami in Iran.

  

Iran 

  Delegacja irańskich instruktorów w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie oraz koordynujący ich szkolenie:

shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan i soke Ryszard Murat 10 dan.
The delegation of Iranian instructors in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw and coordinating their training:

shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan and soke Richard Murat 10 dan.

    

   Według oświadczeń przedstawicieli strony irańskiej, uprzednio dokonali oni starannego rozeznania w zakresie różnych stylów uprawianych na świecie i samodzielnie zdecydowali się na wybór właśnie karate tsunami.

 

   Przy tej okazji warto podkreślić, że przedstawiciele strony irańskiej mają w tym zakresie dobre rozeznanie, ponieważ od dawna goszczą na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych w wielu krajach na różnych kontynentach, między innymi w USA, Niemczech, Szwecji, Belgii, Holandii, Korei Południowej czy Austrii.

 

   Ze strony Renmei kontaktem tym zajmował się wiceprezydent Federacji shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, mieszkający w Zurichu (Szwajcaria), odpowiedzialny za koordynowanie rozwoju tsunami w różnych krajach. W związku z tym specjalnie przyjechał on na to szkolenie z Zurichu do Warszawy.

 

   Po załatwieniu różnych formalności do Warszawy drogą lotniczą z Teheranu via Wiedeń przybyła 10-osobowa grupa irańskich sportowców. Lot z Teheranu trwał 4,5 godziny. W skład delegacji irańskiej wchodziło 8 instruktorów i dwie osoby towarzyszące, w tym tłumaczka i menedżer grupy Abbasgholi Nejad Asbaghi Fariba.

 

   According to declaration of representatives of the Iranian side, they previously did careful insight into the scope of various styles practiced all over the world and decided themselves to choice exactly Karate Tsunami.

 

   At this opportunity it’s worth underline, that representatives of the Iranian side in that range have deep insight into, because they stay at all kinds of sports events in many countries on different continents, among others: in the USA, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, South Korea or Austria.

 

   On Renmei - Federation’s side this contact takes care Vice-president of Federation shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan, who lives in Zurich (Switzerland), responsible for coordinating Tsunami development in various countries.

 

   After settling various formalities the group of ten persons of Iranian sportsmen arrived by air to Warsaw from Tehran via Vienna. The flight from Tehran lasted 4.5 hours. Eight instructors and two accompanying persons were members of the Iranian delegation, including Ms Abbasgholi Nejad Asbaghi Fariba - interpreter and manager of the group.

 

Iran

 Scena z rozmów. Od prawej przedstawiciele Renmei Federacji Karate Tsunami: wiceprezydent shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (Zurich) i prezydent Ryszard Murat 10 dan (Warszawa) oraz przedstawiciele strony irańskiej - od lewej: Mehdi Ali Mohammadi 5 dan, Masih Zakaria 4 dan oraz tłumaczka i menedżer grupy Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi.

A scene from talks. From the right representatives of Renmei - Karate Tsunami Federation: Vice-President -

shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan (Zurich) and President - Richard Murat 10 dan (Warsaw) and representatives

of the Iranian side - from the left: Mehdi Ali Mohammadi 5 dan, Masih Zakaria 4 dan and interpreter and manager

of the group-Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi.

     

   Wspomniani instruktorzy już prowadzą w Iranie, głównie w Teheranie, swoje kluby, zaś jeden z nich Mehdi Ali Mohammadi – sam prowadzi w Teheranie 3 kluby. Obecnie w klubach tych nauczają  głównie taekwon-do oraz różnych stylów karate.

 

   Mentioned above instructors already run in Iran, mainly in Tehran, their clubs, whereas one of them Mehdi Ali Mohammadi – runs himself in Tehran 3 clubs. At present in those clubs they mainly teach taekwon-do and various karate styles.

    

 Iran

 W tym miejscu dobrze jest zaznaczyć,

że Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,

a jego stolica Teheran jest wielką metropolią

z 10 milionami mieszkańców.

Z kolei języka i pisma perskiego używa

jeszcze kilkadziesiąt milionów osób

zamieszkałych w sąsiednich krajach,

zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie.

Iran

In this place it is well to mark that in Iran live 70 million inhabitants, and its capital city-Tehran is a large metropolis with 10 million inhabitants. Next the Persian language and writing still use several dozen million persons living in neighboring countries, specially in Pakistan and Afghanistan.

 

   Wizyta ta była pierwszą i z tego powodu miała charakter pionierski i zapoznawczy.

 

   W trakcie treningów i rozmów przedstawiciele strony irańskiej przedstawili swój poziom wyszkolenia, a także swoje możliwości i potencjał. Łącznie prowadzą oni zajęcia w ponad 40 klubach i mają w tym zakresie znaczące doświadczenie, ponieważ niektórzy z nich zajmują się tym zawodowo od lat.

 

   W Honbu Dojo kolejno zaprezentowali oni soke Ryszardowi Murat 10 dan pokazy swoich umiejętności, demonstrując techniki i ich kombinacje samodzielnie, z wykorzystaniem worka oraz z partnerem w trakcie sparringu.

 

   This visit was the first and for this reason it had pioneering and ice-breaking character.

   

   In the course of trainings and talks representatives of the Iranian side presented their level of training, as well as their possibilities and potential. Altogether they run activities  in over 40 clubs and they have significant experience in this range, because some of them  do this  professionally for many years.

 

   In Honbu Dojo they one by one presented to soke for Richard Murat 10 dan demonstration of their skills, showing techniques and their combinations by themselves, using a training bag and also with a partner during  sparring.

 

 Iran  Iran

 Iran  Iran

Instruktorzy z Iranu przedstawili swoje umiejętności soke Ryszardowi Murat 10 dan.

The instructors from Iran presented their skills to soke Richard Murat 10 dan.

   

   Następnie strona polska przeprowadziła z delegacją irańską bardzo intensywne szkolenie.

 

   Instruktorom irańskim przedstawione zostały główne założenia techniczne, taktyczne i strategiczne karate tsunami, rozwiązania taktyczne (poprzez pokazy starć i sparringów), kata tsunami, a także prowadzoną w tym systemie z wielkim naciskiem naukę walki z użyciem różnych przyrządów, jak również tokui kata.

 

   Next the Polish side did very intensive training with the Iranian delegation.

 

   For Iranian instructors were presented main technical assumptions, tactical and strategic ones of Karate Tsunami, tactical solutions (by demonstration of clashes and sparrings), Tsunami kata, and also teaching in this system with the great emphasis fight with using various devices, and also tokui kata.

      

 Iran

   

Irańskim instruktorom różne osoby zademonstrowały

kata tsunami.

Na fotografii sempai Maciej Rogosz 1 kyu przed pokazem kata Nijusei.

 

   

For the Iranian instructors various persons demonstrated

kata Tsunami.

In the photograph sempai Matthias Rogosz 1 kyu before demonstration

of kata Nijusei.

 Iran  Iran

15-letni gakusei Mateusz Murat 5 kyu w trakcie demonstracji makiwara-kumite urwał łańcuch, na którym wisiał worek. Shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, który znany jest z silnych uderzeń i kopnięć, za pomocą których urywa worki (chętnym przeciwnikom również), skwitował to słowami: 'Widzę, że młody zaczyna mnie naśladować. Chyba go będę brał do różnych klubów za granicę'. Makiwara-kumite jest jedną z charakterystycznych dla tsunami metod treningowych i równocześnie konkurencją sportową. Nie polega jednak, jak się wydaje tym, którzy nie rozumieją podstawowych zasad tsunami,

na ćwiczeniu technik na worku, lecz na walce z przeciwnikiem, którego wyobraża worek.

15-years old gakusei Matthew Murat 5 kyu during demonstration of makiwara-kumite  broke down a chain on which hangs

a large training bag. Shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan who is very well-known of his strong blows and kicks, thanks them brakes down training bags (also for opponents whom wish to lose their training bags), expressed that happening with few words: ’’I see, that the young man starts to imitate me. Probably I will start to take him with me to various clubs abroad". Makiwara-kumite is one of the characteristic training methods for  Tsunami and at the same time a sports event. But it does not consist in, how it is appears for such persons whom do not understand Tsunami principles, on practicing techniques with a training bag, but on fight against an  opponent, who is imaginable by that training bag.

 

 Iran  Iran

 Iran  Iran

  Instruktorom z Iranu soke Ryszard Murat 10 dan z różnymi partnerami zaprezentował najważniejsze dla tsunami

rozwiązania taktyczne, stosowane w walce: fumikomi-uke (wyprzedzenie ataku), soto-nagashi-uke (zejście z linii ataku

na zewnątrz) i uchi-nagashi-uke (zejście z linii ataku do wewnątrz). Z kolei shihan Krzysztof Paluchowski 6 dan

i gakusei Mateusz Murat 5 kyu przedstawili charakterystyczne dla tsunami metody treningowe: yakusoku-kumite

i jiyu-kumite, bez broni i z użyciem różnych przyrządów. Zademontrowali w nich typowe dla tsunami silne techniki

 oraz umiejętności manewrowania.

For the instructors from Iran soke Richard Murat 10 dan with various partners presented the most important for Tsunami tactical solutions, applied in fight: fumikomi-uke (advance of an attack), soto-nagashi-uke (going outside of  line of an attack) and uchi-nagashi-uke (going inwards of  line of an attack). Next shihan Kristopher Paluchowski 6 dan and gakusei Matthew Murat 5 kyu presented the training methods characteristic for Tsunami: yakusoku-kumite and jiyu-kumite, unarmed

and with using various devices. They presented strong techniques typical for Tsunami and abilities of maneuvering.

   

   Irańscy instruktorzy zapoznali się też z najważniejszymi konkurencjami sportowymi na turniejach karate tsunami, a ponadto ze sposobem składania egzaminów na stopnie.

 

   Iranian instructors also were acquainted with the most important sports events during   tournaments of  Karate Tsunami, moreover with the way of passing exams for degrees.

     

Iran

 Iran

   

Gościom z Iranu przedstawiono

także najważniejsze konkurencje

sportowe karate tsunami. Jedną z nich jest full-contact kumite - walka na pełny kontakt, toczona w specjalnych 'zbrojach tsunami'.


Pokazową walkę w tej konkurencji stoczyli: Mehdi Ali Mohammadi 5 dan (Teheran)

i Mateusz Murat 5 kyu (Warszawa).

 

 

 

For the guests from Iran also were presented the most important Karate Tsunami sports events. One of them was full-contact kumite - fight in full contact, taking place in special ''tsunami amours’’.

 

A showpiece fight during this event:

Mehdi Ali Mohammadi 5 dan (Tehran)

and Matthew Murat 5 kyu (Warsaw).

   

   Jak stwierdzali zgodnie, byli zaskoczeni wysokim poziomem rozwiązań karate tsunami i wielką skutecznością technik i rozwiązań tsunami prezentowanych w trakcie sparringów. Po raz pierwszy też – jak oświadczyli – spotkali się z tak intensywnym treningiem z wykorzystaniem w walce przeróżnych przedmiotów. Utwierdziło ich to w trafności dokonanego wyboru.

 

   Gościom z Iranu, którzy w zakresie religijnym reprezentują islam w odmianie szyickiej, bardzo spodobały się też uniwersalne założenia karate tsunami, zgodnie z którymi w systemie tym jednakowo traktowani są przedstawiciele wszelkich religii i światopoglądów, dzięki czemu dobrze się w nim czują i co umożliwia im wspólne ćwiczenie i doskonalenie swoich umiejętności.

 

   Na omawianym szkoleniu w Honbu Dojo w Warszawie zostało zapoczątkowane przygotowywanie się irańskich instruktorów do egzaminów na różne stopnie mistrzowskie w karate tsunami. Obecnie w macierzystych klubach w Iranie kontynuują oni te intensywne przygotowania do owych egzaminów.

 

   Egzaminy te odbędą się w trakcie kolejnej wizyty przedstawicieli Iranu w Honbu Dojo w Warszawie, do której dojdzie niebawem.

  

   Przewidziane są egzaminy na następujące stopnie mistrzowskie w karate tsunami niżej wymienionych instruktorów z Iranu (ostatni wyraz jest imieniem):

 • Mohtashami Hamid – 7 dan
 • Ali Mohammadi Mehdi – 5 dan
 • Zakaria Masih – 4 dan
 • Mohammad Khani Saeid – 1 dan
 • Mollazadeh Sorkhabi Hamidreza – 1 dan
 • Iranian Gharehshiran Mahdi – 1 dan
 • Iranian Gharehshiran Ehsan – 1 dan
 • Alinia Ali – 1 dan

   Ze strony polskiej w wymienionym szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Honbu Dojo:

   Goście z Iranu otrzymali od soke Ryszarda Murata 10 dan materiały szkoleniowe, które znacznie ułatwią im szkolenie w najbliższym czasie:

   They said  with one voice, that they were surprised with high level of Karate Tsunami solutions and with the great effectiveness of techniques and solutions presented in course of sparrings. For the first time also – as they declared – they meet with such intensive training with using various devices in fight. This confirmed them in the accuracy of choice made by themselves.

 

   For the guests from Iran, whom in religious range represent  Islam in the Shiite variant, also liked very much universal principles of Karate Tsunami, according to them in this system representatives of all religions and outlooks of life are treated equally, and thanks to that they feel well in this system because it makes possible them practicing together and improving their skills.

 

   At mentioned training in Warsaw in Honbu Dojo was initiated preparing of Iranian instructors to exams for masterly degrees in Karate Tsunami. At present in parent clubs in Iran they are continuing preparations to those exams.

 

   Those exams will take place during the next visit of representatives of Iran in Honbu Dojo in Warsaw which happens soon.

 

   There are expected exams for the following masterly degrees in Karate Tsunami of under mentioned instructors from Iran (the last word is name):

 • Mohtashami Hamid – 7 dan
 • Ali Mohammadi Mehdi – 5 dan
 • Zakaria Masih – 4 dan
 • Mohammad Khani Saeid – 1 dan
 • Mollazadeh Sorkhabi Hamidreza – 1 dan
 • Iranian Gharehshiran Mahdi – 1 dan
 • Iranian Gharehshiran Ehsan – 1 dan
 • Alinia Ali – 1 dan

   From the Polish side in mentioned  training participated representatives of Honbu Dojo:

   The guests from Iran got from soke Richard Murat 10 dan course materials which make easer training in the nearest time:

 • the books ’’Karate for Beginners and Advanced”,
 • a DVD disc with recording of Tsunami kata,
 • a DVD discs with recording of chosen tsunami championships.

Iran 

Książkę "Karate dla początkujących i zaawansowanych" od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje

Mehdi Ali Mohammadi 5 dan, który w Teheranie prowadzi trzy kluby.

The book "Karate for beginners and advanced" from soke Richard Murat 10 dan

receives Mehdi Ali Mohammadi 5 dan who runs three clubs in Tehran.

    

 Iran  Iran  Iran

 Iran  Iran  Iran

 

 Książkę "Karate dla początkujących i zaawansowanych" od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymała także

tłumaczka i menedżer grupy Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi. Dotychczas nie ćwiczyła ona żadnego stylu,

obserwując jedynie wiele szkoleń i turniejów w różnych krajach. Jednak oświadczyła, że wizyta w Warszawie

i to, co tu zobaczyła, zainspirowało ją do podjęcia nauki karate tsunami w celu zdobycia przydatnych

dla kobiet umiejętności skutecznej samoobrony.

   The book "Karate for beginners and advanced" by soke Richard Murat 10 dan also got interpreter and manager

of the group - Fariba Abbasgholi Nejad Asbaghi. Still she not practiced any  styles, observing only a lot of trainings

and championships in various countries. However she declared, that visit in Warsaw and what she saw there, inspired

her  to start of learning karate  tsunami in order of obtaining useful for women skills of effective self-defense.

 

   Całe szkolenie było dość nietypowe, ponieważ wszelkie wypowiedzi tłumaczone były z perskiego na angielski, a następnie na polski i z polskiego na angielski, a potem na perski. Dość szybko jednak obie strony doszły do takiego stopnia zrozumienia, że szereg sformułowań nie trzeba było wcale tłumaczyć.

 

   W związku z tym na pochwałę zasługuje wspaniała praca dwojga dobrze wykształconych  tłumaczy:

 • Abbasgholi Nejad Asbaghi Fariba, która tłumaczyła z perskiego na angielski,
 • Włodzimierza Parfieniuka, tłumaczącego z polskiego na angielski.

   W ten oto sposób jesteście świadkami rozpoczęcia rozwoju tsunami w kolejnym kraju – Iranie.

 

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że Iran jest krajem ogromnych możliwości nie tylko z powodu wielkiego terytorium i wielkiej liczby mieszkańców, ale także bardzo bogatej kultury i wielkiego znaczenia tego kraju zarówno w swoim regionie, jak i w całym świecie. Z uwagi na swoje uwarunkowania kulturowo-religijne i polityczne jest też krajem bardzo zamkniętym na jakiekolwiek naciski i wpływy zewnętrzne, a jego mieszkańcy słyną z dumy i poczucia godności.

 

   Na koniec warto poinformować, że karate tsunami uprawia już wiele osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, zwłaszcza z różnych krajów Azji i Afryki. Ich sylwetki będą stopniowo przedstawiane w naszej Galerii Tsunamistów.

 

     The whole training was quite untypical, because all statements were interpreted from Persian into English, and then into Polish and from Polish into English, and then into Persian.

    

   Because of this deserves praise wonderful work of two well educated interpreters:

 • Abbasgholi Nejad Asbaghi Fariba who interpreted from Persian into English,
 • Vladimir Parfieniuk, interpreting from Polish into English.

   In this way you are witnesses of the beginning Tsunami development in the next country - Iran.

 

   This fact needs to be emphasized, that Iran is a country of huge possibilities not only because of large territory and the great number of inhabitants, but also very rich culture and the great significance of this country both in its region, and in all over the world. Because of Iran cultural-religious and political determinants Iran is also the country very much closed to any pressures and outside influences, and its inhabitants are famous of  their pride and feeling of dignity.

 

   In the end it is worth to inform, that Karate Tsunami is practiced by a lot persons from the Muslim culture, specially from various countries of Asia and Africa. Their profiles gradually will be presented in our Tsunamists’ Gallery.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062236
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com