Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Iran: drugie szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo dla 6-osobowej grupy instruktorów irańskich


                                 Uwaga: artykuł ten przedstawiony został na naszej stronie

także w wersji językowej angielskiej (English).

 

Iran: drugie szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo

dla 6-osobowej grupy instruktorów irańskich

Iran: the second Karate Tsunami training in Honbu Dojo
for a group of six Iranian instructors

 

   On Friday 4-th of December 2009 in Honbu Dojo in Warsaw took place the second special Karate Tsunami seminar  for the group of six instructors from Iran.  

  The group arrived by air to Warsaw from Tehran via Vienna. 

 

 Renmei

  W piątek 4 grudnia 2009 roku

w Honbu Dojo w Warszawie odbyło

się drugie specjalne seminarium szkoleniowe Karate Tsunami dla

6-osobowej grupy sportowców z Iranu.

 

Przybyła ona do Warszawy drogą lotniczą z Teheranu via Wiedeń.

  

 mapa

Iran

       Delegacja irańskich instruktorów w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie oraz soke Ryszard Murat 10 dan.
          The delegation of Iranian instructors in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw and soke Richard Murat 10 dan.

   

   Poprzednie tego typu szkolenie dobyło się 22-23 września 2009 roku. Relacja z tego szkolenia znajduje się w artykule: Iran: pierwsze szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo dla 10-osobowej grupy instruktorów irańskich

 

   The previous such schooling took place on 22-nd and 23-rd September 2009. The report from that schooling there in the article: Iran: the first Karate Tsunami training in Honbu Dojo for a group of ten Iranian instructors

 

   Szkolenia te odbyły się z inicjatywy strony irańskiej, która nawiązała kontakt z Honbu Zarządem Renmei Federacji Karate Tsunami w celu rozpowszechniania Karate Tsunami w Iranie.

 

  Według oświadczeń przedstawicieli strony irańskiej, uprzednio dokonali oni starannego rozeznania w zakresie różnych stylów uprawianych na świecie i samodzielnie zdecydowali się na wybór właśnie Karate Tsunami.

 

  Przy tej okazji warto podkreślić, że przedstawiciele strony irańskiej mają w tym zakresie dobre rozeznanie, ponieważ od dawna goszczą na różnego rodzaju turniejach sportowych w wielu krajach na różnych kontynentach, między innymi w USA, Niemczech, Szwecji, Belgii, Holandii, Korei Południowej czy Austrii.

 

   This training took place on the initiative of the Iranian side which got in touch with the Board of Renmei Karate Tsunami Federation in order to spread Karate Tsunami in Iran.

 

   According to declaration of representatives of the Iranian side, they previously did careful insight into the scope of various styles practiced all over the world and decided themselves to choice exactly Karate Tsunami.
 
   At this opportunity it’s worth underline, that representatives of the Iranian side in that range have deep insight into, because they stay at all kinds of sports events in many countries on different continents, among others: in the USA, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, South Korea or Austria.

 

  Ze strony Renmei kontaktem tym zajmuje się wiceprezydent Federacji shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, mieszkający w Zurichu (Szwajcaria), odpowiedzialny za koordynowanie rozwoju Tsunami w różnych krajach. W związku z tym specjalnie przyjechał on także na to szkolenie z Zurichu do Warszawy, aby je współprowadzić.

 

   On Renmei - Federation’s side this contact takes care Vice-president of Federation shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan, who lives in Zurich (Switzerland), responsible for coordinating Tsunami development in various countries. Because of this he specially came also for this schooling from Zurich to Warsaw, to run it.

 

   Wspomniani instruktorzy już prowadzą w Iranie, swoje kluby, zaś jeden z nich Mehdi Ali Mohammadi – sam prowadzi w Teheranie 3 kluby. W klubach tych prowadzą zajęcia przede wszystkim taekwondo (różne odmiany, głównie ITF i WTF), a ponadto z powodzeniem startują w różnych zawodach na całym świecie. Łącznie prowadzą oni zajęcia w ponad 40 klubach i mają w tym zakresie znaczące doświadczenie, ponieważ niektórzy z nich (np. wspomniany Ali Mohammadi Mehdi 5 dan) zajmują się tym zawodowo od lat.

 

   Mentioned above instructors already run in Iran, their own clubs, whereas one of them Mehdi Ali Mohammadi – runs himself in Tehran 3 clubs. At present in those clubs they mainly teach taekwon-do various variants,mainly ITF and WTF) and also successfully start in various championships all over the world. Altogether they run activities  in over 40 clubs and they have significant experience in this range, because some of them  (e.g. mentioned above Mehdi Ali Mohammadi 5 dan) do this professionally for many years.

 
 Iran

 W tym miejscu dobrze jest zaznaczyć,

że Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,

a jego stolica Teheran jest wielką metropolią

z 10 milionami mieszkańców.

Z kolei języka i pisma perskiego używa

jeszcze kilkadziesiąt milionów osób

zamieszkałych w sąsiednich krajach,

zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie.

Iran

In this place it is well to mark that in Iran live 70 million inhabitants, and its capital city-Tehran is a large metropolis with 10 million inhabitants. Next the Persian language and writing still use several dozen million persons living in neighboring countries, specially in Pakistan and Afghanistan.

   

   Już na poprzednim szkoleniu w Honbu Dojo w Warszawie 22-23 września 2009 roku zostało zapoczątkowane przygotowywanie się irańskich instruktorów do egzaminów na różne stopnie mistrzowskie w Karate Tsunami. Następnie w macierzystych klubach w Iranie kontynuowali oni te intensywne przygotowania.

 

   W związku z tym na obecnym szkoleniu soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził irańskim instruktorom egzaminy na stopnie mistrzowskie. Egzaminy składały się z dwóch części: prezentacji umiejętności technicznych oraz sparringu - walki treningowej.  

 

   Already during the previous training in Honbu Dojo in Warsaw 22-23 September 2009 was initiated preparing of Iranian instructors to exams for different  master’s degrees in Karate Tsunami. Next in their parent clubs in Iran they continued those intensive preparations.

 

   Because of this  at the present  training soke Richard Murat 10 dan examined Iranian instructors for master’s degrees. Exams consisted of two parts:  presentation of technical abilities and sparring - training fight.

 Mehdi

 Irańscy instruktorzy: Mehdi

Ali Mohammadi 5 dan (od lewej)

i Ehsan Iranian Gharehshiran

3 dan (od prawej) w walce treningowej na egzaminie na stopnie mistrzowskie w Honbu Dojo w Warszawie 4 grudnia 2009 roku. Sparring obserwuje

soke Ryszard Murat 10 dan.

   


The Iranian instructors: Mehdi
Ali Mohammadi 5 dan (from the left)
and Ehsan Iranian Gharehshiran
3 dan (from the right) during training fight for an master’s degrees exam.

The sparring observes

soke Richard Murat 10 dan.

   

Mistrzowie z Iranu: Amin Yal Sharzeh 1 dan i Hadi Salimi 1 dan w trakcie ceremonii przed walką treningową na egzaminie

na stopnie mistrzowskie

w Honbu Dojo w Warszawie 4 grudnia 2009 roku. Egzamin przyjął soke Ryszard Murat 10 dan.

 

 

Masters from Iran: Amin

Yal Sharzeh 1 dan and

Hadi Salimi 1 dan  during the ceremony training before fight for master’s degrees exam in Honbu Dojo in Warsaw.

The exam accepted soke Richard Murat 10 dan.

 Iran
 Iran        Przybysze z Iranu:

Meysam Rezai Nia 1 dan

(od lewej) i Reza Pilehvar

1 dan (od prawej) przed walką treningową na egzaminie na stopnie mistrzowskie w Honbu Dojo w Warszawie

4 grudnia 2009 roku. Sparringiem kierował soke Ryszard Murat 10 dan.

 

Instructors from Iran: Meysam Rezai Nia 1 dan and Reza Pilehvar 1 dan  during the ceremony training before fight for master’s degrees exam

in Honbu Dojo in Warsaw. The exam accepted soke Richard Murat 10 dan.

    Muzułmańscy przybysze ocenieni zostali pozytywnie i zdobyli następujące stopnie w Karate Tsunami (ostatni człon jest imieniem):

 • Ali Mohammadi Mehdi (lat 42) – 5 dan
 • Iranian Gharehshiran Ehsan (lat 24) – 3 dan
 • Pilehvar Reza (lat 37) – 1 dan
 • Rezai Nia Meysam (lat 28) – 1 dan
 • Salimi Hadi (lat 26) – 1 dan
 • Yal Sharzeh Amin (lat 23) – 1 dan

   Muslim masters were assessed positively and they got the following degrees in Karate Tsunami (the last part is a name):

 • Ali Mohammadi Mehdi (42 years old) – 5 dan
 • Iranian Gharehshiran Ehsan (24 years old) – 3 dan
 • Pilehvar Reza (37 years old) – 1 dan
 • Rezai Nia Meysam (28 years old) – 1 dan
 • Salimi Hadi (26 years old) – 1 dan
 • Yal Sharzeh Amin (23 years old) – 1 dan
 Mehdi

 

 

 Certyfikat na stopień 5 dan od soke Ryszarda Murata

10 dan otrzymuje mistrz

z Iranu Mehdi Ali Mohommadi.

 

 

The certificate

for the degree 5 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Mehdi Ali Mohommadi.

   

 

Certyfikat na stopień

3 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz z Iranu Ehsan Iranian Gharehshiran.

 

 

 

The certificate for the degree 3 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Ehsan Iranian Gharehshiran.

 Ehsan
 Reza

 

   

Certyfikat na stopień

1 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz z Iranu

Reza Pilehvar.

   

 

The certificate for the degree 1 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Reza Pilehvar.

 

 

Certyfikat na stopień

1 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz z Iranu Meysam Rezai Nia.

 

 

 

The certificate for the degree 1 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Meysam Rezai Nia.

 Meysam
 Hadi

 

 

Certyfikat na stopień

1 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz

z Iranu Hadi Salimi. 

  

 

 

The certificate for the degree 1 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Hadi Salimi.

  

 

Certyfikat na stopień

1 dan od soke Ryszarda Murata 10 dan otrzymuje mistrz z Iranu

 Amin Yal Sharzeh.

 

 

 

 

The certificate for the degree 1 dan from soke Richard Murat 10 dan receives master from Iran Amin Yal Sharzeh.

 Amin

   Następnie strona polska przeprowadziła z delegacją irańską bardzo intensywne szkolenie.

  

   Next the Polish side did very intensive training with the Iranian delegation.

 

   Instruktorom irańskim przedstawione zostały główne techniki Karate Tsunami, a także rozwiązania taktyczne, ze szczególnym naciskiem na soto-nagashi-uke. Prezentacje i trening technik z irańskimi gośćmi prowadził shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, a prezentację kumite (walk treningowych) soke Ryszard Murat 10 dan, którego partnerem był shihan W.Parfieniuk 7 dan.

 

   Iranian instructors were presented main Karate Tsunami techniques, and also tactical solutions , with the special emphasis on soto-nagashi-uke. Presentation and techniques training run shihan Vladimir Pafieniuk 7 dan, and presentation of kumite (training fights) run soke Richard Murat 10 dan, whom partner was shihan Vladimir Pafieniuk 7 dan.

 

   Irańscy instruktorzy stwierdzali zgodnie, byli zaskoczeni wysokim poziomem rozwiązań Karate Tsunami i wielką skutecznością technik i rozwiązań tsunami prezentowanych w trakcie sparringów. Utwierdziło ich to w trafności dokonanego wyboru.

 

   They said  with one voice, that they were surprised with high level of Karate Tsunami solutions and with the great effectiveness of techniques and solutions presented in course of sparrings. This confirmed them in the accuracy of choice made by themselves.

 

   Gościom z Iranu, którzy w zakresie religijnym reprezentują islam w odmianie szyickiej, bardzo spodobały się też uniwersalne założenia Karate Tsunami, zgodnie z którymi w systemie tym jednakowo traktowani są przedstawiciele wszelkich religii i światopoglądów, dzięki czemu dobrze się w nim czują i co umożliwia im wspólne ćwiczenie i doskonalenie swoich umiejętności.

 

   For the guests from Iran, whom in religious range represent  Islam in the Shiite variant, also liked very much universal principles of Karate Tsunami, according to them in this system representatives of all religions and outlooks of life are treated equally, and thanks to that they feel well in this system because it makes possible them practicing together and improving their skills.

 

   W związku z tym z uznaniem odnieśli się do prośby soke Ryszarda Murata 10 dan, aby przy następnej wizycie przywieźli do Honbu Dojo swoje symbole religijne.

 

   Because of this with they agreed with the request of soke Richard Murat 10 dan, for the next visit to bring their religious symbols to Honbu Dojo.

 

   Całe szkolenie było dość nietypowe, ponieważ wszelkie wypowiedzi tłumaczone były z perskiego na angielski, a następnie na polski i z polskiego na angielski, a potem na perski. Dość szybko jednak obie strony doszły do takiego stopnia zrozumienia, że szereg sformułowań nie trzeba było wcale tłumaczyć.

 

   The whole training was quite untypical, because all statements were interpreted from Persian into English, and then into Polish and from Polish into English, and then into Persian.

 

   W ten oto sposób rozpoczął się rozwój Tsunami w kolejnym kraju – Iranie.

 

    In this way began Tsunami development in the next country - Iran.

 

   Niebawem na podobne szkolenie i egzaminy przyjedzie kolejna grupa irańskich instruktorów.

 

   Soon for similar schooling and exams will come the next group of Iranian instructors.

 

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że Iran jest krajem ogromnych możliwości nie tylko z powodu wielkiego terytorium i wielkiej liczby mieszkańców, ale także bardzo bogatej, starożytnej kultury i wielkiego znaczenia tego kraju nie tylko w swoim regionie, ale w całym świecie. Z uwagi na swoje uwarunkowania kulturowo-religijne i polityczne jest też krajem bardzo zamkniętym na jakiekolwiek naciski i wpływy zewnętrzne, a jego mieszkańcy słyną z dumy i poczucia godności.

 

   This fact needs to be emphasized, that Iran is a country of huge possibilities not only because of large territory and the great number of inhabitants, but also very rich culture and the great significance of this country both in its region, and in all over the world. Because of Iran cultural-religious and political determinants Iran is also the country very much closed to any pressures and outside influences, and its inhabitants are famous of  their pride and feeling of dignity.

 

   Karate Tsunami uprawia już wiele osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, zwłaszcza z różnych krajów Azji i Afryki. Ich sylwetki będą stopniowo przedstawiane w naszej Galerii Tsunamistów.

 

   In the end it is worth to inform, that Karate Tsunami is practiced by a lot persons from the Muslim culture, specially from various countries of Asia and Africa. Their profiles gradually will be presented in our Tsunamists’ Gallery.

 

   Przy tej okazji podnieść też warto, że soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji, uznawanej za kolebkę sztuk walki.

 

   Tylko w ostatnich dniach soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził egzaminy na mistrzowskie stopnie przybyszom z Iranu (o których mowa wyżej) oraz mistrzowi Nguyen Ngoc Tien z Wietnamu – na stopień 7 dan. Relację z tego egzaminu przedstawiamy w artykule: Egzamin mistrza Nguyen Ngoc Tien ze stylu vinh xuan z Wietnamu na stopień 7 dan.

 

   Te niezbite fakty świadczą o wysokim poziomie sztuk walki w Polsce oraz wielkim uznaniu, jakim cieszy się soke Ryszard Murat 10 dan na różnych kontynentach, także w Azji.

 

   By the way, it’s worth to praise, that, soke Richard Murat 10 dan is the only Polish master, to whom arrive delegations from the whole world to practice, to raise their level and pass exams for degrees. In order to do that, arrive to Honbu Dojo in Warsaw even masters from Asia, recognized as the cradle of martial arts.


   Only in the last days soke Richard Murat 10 dan examined to master’s degrees for foreigners from Iran (whom are mentioned above) and also for master Nguyen Ngoc Tien from Vietnam – for the degree 7 dan. The report from this exam we present in the article: The exam for the degree  7 dan of master Nguyen Ngoc Tien from the style vinh xuan from Vietnam.

 

   These irrefutable facts bear testimony to the high level of martial arts in Poland and the great recognition of soke Richard Murat 10 dan on variuos continents, also in Asia.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4062247
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com