Honbu Tsunami Renmei
-strona główna

Iran: trzecie szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo dla 7-osobowej grupy gości z Iranu


                                Uwaga: artykuł ten przedstawiony został na naszej stronie

także w wersji językowej angielskiej (English).

 

Iran: trzecie szkolenie Karate Tsunami w Honbu Dojo

                 dla 7-osobowej grupy gości z Iranu

Iran: the third Karate Tsunami schooling

in Honbu Dojo for a group of seven Iranian guests
  

 

   On Tuesday 2nd November 2010 in Honbu Dojo in Warsaw took place the third special Karate Tsunami seminar for the group of seven sportsmen from Iran.

  

   The group arrived to Warsaw by air from Tehran via Frankfurt. 

   
 Renmei

  We wtorek 2 listopada 2010
roku
w Honbu Dojo w Warszawie odbyło się drugie specjalne seminarium szkoleniowe Karate Tsunami dla

7-osobowej grupy sportowców z Iranu.

 

Przybyła ona do Warszawy drogą lotniczą z Teheranu via  Frankfurt.

  

 mapa

Iran

Delegacja sportowców z Iranu w Honbu Dojo Karate Tsunami w Warszawie oraz soke Ryszard Murat

10 dan (w środku) i shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (pierwszy od prawej). 

 The delegation of Iranian sportsmen in Honbu Dojo Karate Tsunami in Warsaw and soke Richard Murat

  10 dan (in the middle) and shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan (the first from the right).  

 

Iran 

Powitanie gości z Iranu w hotelu. Opiekunem tej grupy z ramienia Federacji Karate Tsunami Renmei

był shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan (w środku), który jako wiceprezydent tej Federacji koordynuje rozwój Tsunami w wielu krajach świata. Jest on logistykiem w międzynrodowych korporacjach.

W tegorocznym szkoleniu aktywny udział wziął również znany instruktor kyoshi Daniel Bogusz

5 dan (Łowicz) - pierwszy od prawej, z wykształcenia nauczyciel wf.

The welcoming ceremony for the delegation from Iran in a hotel. The manager of the group on

behalf of Karate Tsunami Federation Renmei was shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan (in the center),

who as Vice-President of Federation coordinates tsunami development in a lot of countries in the world.

 He works in logistics forinternational corporations. In this year's schooling, also took an active part

well-known instructor kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz) - the first from the right,

 he is by education physical education teacher.

 

    W składzie delegacji z Iranu znalazło się czterech mężczyzn i trzy kobiety.

 

   There were four men and three women as members of delegation from Iran.

   

   Do przyjazdu irańskiej delegacji doszło dzięki wydatnej pomocy Konsula Rzeczyposplitej Polskiej w Teheranie Pana Piotra Bakłażca, który bardzo popiera rozwój Karate Tsunami w Iranie i sportowe kontakty polsko-irańskie, a także Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Iranie.

 

   The arrival of the Iranian delegation was achieved thanks to the significant help of the Consul of the Republic of Poland in Tehran, Mr. Peter Bakłażec, who very supports development of Karate Tsunami in Iran and Polish-Iranian sports relations, and also the Embassy of the Republic of Poland in Iran.
     

   Poprzednie dwa tego typu szkolenia dobyły się:

 •  22-23 września 2009 roku,
 • 4 grudnia 2009 roku.

   The previous two such trainings took place:

 • 22-23 September 2009,
 • 4 December 2009.

   Relacje z tego szkoleń znajdują się w artykułach:

   Reports from those trainings there are in the articles:

 • Iran: the first Karate Tsunami training in Honbu Dojo for a group of ten Iranian instructors
 • Iran: the second Karate Tsunami training in Honbu Dojo for a group of six Iranian instructors

   Szkolenia te odbyły się z inicjatywy strony irańskiej, która nawiązała kontakt z Honbu Zarządem Renmei Federacji Karate Tsunami w celu rozpowszechniania Karate Tsunami w Iranie.

   

   That training took place on the initiative of the Iranian side, which contacted with the Board Honbu Renmei Karate Tsunami Federation to develop Karate Tsunami in Iran.

 

  Według oświadczeń przedstawicieli strony irańskiej, uprzednio dokonali oni starannego rozeznania w zakresie różnych stylów uprawianych na świecie i zdecydowali się na wybór właśnie Karate Tsunami.

 

  Przy tej okazji warto podkreślić, że przedstawiciele strony irańskiej mają w tym zakresie dobre rozeznanie, ponieważ od dawna goszczą na różnego rodzaju turniejach sportowych w wielu krajach na różnych kontynentach, między innymi w USA, Niemczech, Szwecji, Belgii, Holandii, Korei Południowej czy Austrii.

   

   According to declaration of representatives of the Iranian side, they previously did careful insight into the scope of various styles practiced all over the world and decided themselves to choice exactly Karate Tsunami.
 
   At this opportunity it’s worth underline, that representatives of the Iranian side in that range have deep insight into, because they stay at all kinds of sports events in many countries on different continents, among others: in the USA, Germany, Sweden, Belgium, Netherlands, South Korea or Austria.

 

  Ze strony Renmei kontaktem tym zajmuje się wiceprezydent Federacji shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, mieszkający w Zurichu (Szwajcaria), odpowiedzialny za koordynowanie rozwoju Tsunami w różnych krajach. W związku z tym specjalnie przyjechał on także na to szkolenie z Zurichu do Warszawy, aby je współprowadzić.

 

   On Renmei - Federation’s side this contact takes care Vice-president of Federation shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan, who lives in Zurich (Switzerland), responsible for coordinating Tsunami development in various countries. Because of this he specially came also for this schooling from Zurich to Warsaw, to run it.

 

 
 Iran

 W tym miejscu dobrze jest zaznaczyć,

że Iran zamieszkuje 70 milionów mieszkańców,

a jego stolica Teheran jest wielką metropolią

z 10 milionami mieszkańców.

Z kolei języka i pisma perskiego używa

jeszcze kilkadziesiąt milionów osób

zamieszkałych w sąsiednich krajach,

zwłaszcza w Pakistanie i Afganistanie.

Iran      

In this place it is well to mark that in Iran live 70 million inhabitants, and its capital city-Tehran is a large metropolis with 10 million inhabitants. Next the Persian language and writing still use several dozen million persons living in neighboring countries, specially in Pakistan and Afghanistan.

 

   Głównym celem obecnego szkolenia było zapoznanie przybyszy z Iranu z podstawowymi metodami treningowymi Karate Tsunami.

 

   The main aim of the current training was to familiarize visitors from Iran with the basic training methods of Karate Tsunami.

 

   Pierwszą częścią szkolenia było zapoznanie sportowców z Iranu z rozgrzewką (junbin-taiso), przeprowadzaną na treningach Karate Tsunami. Zasady tej rozgrzewki ustanowił w 1979 roku założyciel tego stylu soke Ryszard Murat 10 dan, a opiera się ona na jego doświadczeniach oraz nowoczesnych podstawach naukowych.

  

   The first part of the training was to familiarize sportsmen from Iran with warm-up (junbin-taiso) carried out on Tsunami Karate trainings. The rules for that warm-up set up in 1979, the founder of this style soke Richard Murat 10 dan, and it is based on his experience and modern scientific basis.

  

   Rozgrzewka ta nie tylko przygotowuje organizm do intensywnego wysiłku w części głównej treningu, ale może być stosowana jako samodzielny trening ogólnorozwojowy dla podniesienia zdrowia i sprawności. Przedstawiona została w ogólnych zarysach w książce Ryszarda Murata – bestsellerze "Karate dla początkujących i zaawansowanych".

 

   Warm-up not only prepares the body to the intense training in the main part, but it can be used as an independent training all-developmental to raise health and fitness. Warm-up was presented in outline in the book of Richard Murat - bestseller "Karate for Beginners and Advanced".

 

Iran 

Rozgrzewkę z przybyszami z Iranu pod kierunkiem soke Ryszarda Murata 10 dan przeprowadził

kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz), jako już stwierdzono z wykształcenia nauczyciel wf.

Zasady tej rozgrzewki przedstawiał ustnie shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan, zaś Fariba

Abbasgholi Nejad Asbaghi tłumaczyła z angielskiego na perski.

Warm-up with visitors from Iran, under the direction of soke Richard Murat 10 dan run
kyoshi Daniel Bogusz 5 dan (Łowicz)- PE teacher by education. The rules for this warm-up

discussed shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan, and Fariba Abbasgholi Asbaghi Nejad

was translating from English into Persian.

        Iran

Ważną częścią rozgrzewki Karate Tsunami są ćwiczenia rozciągające. W Tsunami

stosuje się cały zestaw ćwiczeń rozciagających, w różnych wariantach i odmianach.

The important part of warm-up in Karate Tsunami are stretching exercises. In Tsunami

there are used complete set of stretching exercises, in various variants and options.

 

   Następnie soke Ryszard Murat 10 dan omówił jedną z podstawowych metod treningowych stosowanych w Karate Tsunami: makiwara-kumite.

  

   Then soke Richard Murat 10 dan discussed one of the basic training method used in Karate Tsunami: makiwara-kumite.

      

Iran

Soke Ryszard Murat 10 dan tłumaczy zasady makiwara-kumite.

Soke Richard Murat 10 dan explains the principles of makiwara-kumite.

    

   Do Karate Tsunami soke Ryszard Murat 10 dan wprowadził trzy podstawowe warianty makiwara-kumite:

 • wariant podstawowy – do ćwiczenia technik pojedynczych (waza) i kombinacji (renraku-waza),
 • wariant zaawansowany – do ćwiczenia zejść z linii ataku oraz kontrataków,
 • wariant mistrzowski – do ćwiczenia walki z napastnikiem, którego wyobraża worek.

   Into Karate Tsunami soke Richard Murat 10 dan introduced three basic variants makiwara-kumite:

 • basic variant – to practice of single techniques (waza) and combinations (renraku-waza),
 • advanced variant - to practice going off a line of attack and also counterattacks,
 • masterly variant - to practice fighting with the aggressor, which represents a bag.

   Trzeci z tych wariantów zastosowany został w turniejach Karate Tsunami jako konkurencja sportowa. Dzięki temu osoby przygotowujące się do tej konkurencji naturalnie podnoszą swój poziom wyszkolenia w zakresie przygotowań do walki realnej. 

 

   The third of these options was used during Karate Tsunami Championships as a sports event. Thanks to this, persons preparing for this event naturally raise their level of preparation to the real fight.

  

   Po pokazach makiwara-kumite, które przedstawili kyoshi Daniel Bogusz 5 dan i shihan Włodzmierz Parfieniuk 7 dan, metody tej spróbowali kolejno wszyscy przybysze z Iranu. Na fotografiach niżej widać dwóch z nich.

  

   After the show makiwara-kumite, which presented kyoshi Daniel Bogusz 5 dan and shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan, this method one by one tried all visitors from Iran. In the photographs below you can see two of them. 

      Iran

 Iran

 

    Później soke Ryszard Murat 10 dan omówił inną metodę treningową, którą wprowadził on do Karate Tsunami: tokui-kata (forma własna, spontaniczna).

 

   Jest to forma nauki walki z kilkoma napastnikami, polegająca na spontanicznym (nie planowanym) przedstawieniu walki w różnych sytuacjach. W Tsunami stosuje się ją bez przyrządów i z przyrządami.

 

   Soke Ryszard Murat 10 dan wyjaśnił obecnym, że w Karate Tsunami używane są wszelkie przedmioty, które mogą nadać się do walki z napastnikami, zwłaszcza że nie wiadomo, jakich przyrządów użyją napastnicy i w jakiej sytuacji dojdzie do walki.

 

   Z uwagi na użyteczność tej metody, tokui-kata stosowana jest jako konkurencja sportowa na turniejach Karate Tsunami. W tym jednak przypadku startujący w tej konkurencji demonstrują tę formę z wybranymi przez siebie przedmiotami, które używają do obrony i kontrataku w sytuacji wyobrażanej napaści.

    

   Later, Richard Murat soke 10 dan discussed another method of training, which he introduced to Karate Tsunami: tokui-kata (own form, spontaneous form).

 

   This is the form of learning against several attackers, which consists of spontaneous (not planned), presentation of fight in various situations. In Tsunami it is used without objects and with objects.

 

   Soke Richard Murat 10 dan explained to those present, that in Karate Tsunami are used all objects, which can be used in fight with assailants, especially nobody knows, which objects the attackers will use and in which situation comes to fight.

  

   Taking into consideration the usefulness of this method, tokui-kata is used as a sports event in Karate Tsunami Championships. However, in this case a person taking part in that event demonstrates that form with chosen by himself/herself objects, which they use in situation of an imaginable aggression.

 

   Na omawianym szkoleniu przećwiczono tokui-kata z kilkoma wybranymi przedmiotami:

 • nożem i nożami (tanto)
 • tonfa (wielofunkcyjną pałką z bocznym uchwytem)
 • bo (długim kijem)
 • hanbo (krótkim kijem i dwoma kijami)
 • nunchaku (krótkim cepem)
 • kama (sieprem).

   During the presented training were practiced tokui-kata with a few selected objects:

 • one knife and two knives (tanto)
 • tonfa (multi-functional baton with a side handle)
 • bo (a long stick)
 • hanbo (a short stick and two short sticks)
 • nunchaku (a short flail)
 • kama (a sickle).

   Najpierw kyoshi Daniel Bogusz 5 dan demonstrował tokui-kata z danym przyrządem, a potem kolejno formę tę ćwiczyli sportowcy z Iranu, zaś kończył je pokazem shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan. 

  

   At first kyoshi Daniel Bogusz 5 dan demonstrated tokui-kata with a given device and then one by one trained the form sportsmen from Iran, and those shows ended shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan with his own form.

      Iran

Pokazy władania w walce różnymi przedmiotami (tu tonfa - przyrząd używany zwłaszcza

przez funkcjonariuszy Policji i innych służb) w wykonaniu shihan Włodzmierza Parfieniuk  7 dan

robiły na obecnych duże wrażenie. Po obejrzeniu jego pokazów każdy normalny człowiek

dochodzi do wniosku, że tego mistrza lepiej na ulicy nie atakować.

The shows of wielding of various objects (here tonfa - an instrument used specially
by the police and other services) presented by shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan
made the great impression on the present persons. After watching his shows a normal

 person comes to the conclusion, that is better do not attack that master on the street.

  

Iran

Shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan demonstruje tokui-kata z użyciem hanbo (krótkiego kija, pałki, maczugi). Widoczny tu przyrząd o charkterystycznym kształcie używany jest szczególnie za

wschodnią granicą Polski, na Ukrainie i Białorusi (także przez tamtejszych tsunamistów),

a przywózł go do Honbu Dojo z Ukrainy lekarz weterynarii Piotr Chodorek (zdobywca kilku

złotych medali na ostatnich Mistrzostwach Polski Karate Tsunami – Warszawa '2010).

Shihan, Vladimir Parfieniuk 7 dan demonstrates tokui kata with use of hanbo (a short stick, a club,

a mace). Here you see the instrument with the characteristic shape especially used abroad of eastern Poland, in Ukraine and in Belarus (also by local tsunamists there) and that instrument brought

to Honbu Dojo from Ukraine veterinarian Peter Chodorek (the winner of several gold medals

at the last Polish Championships Karate Tsunami - Warsaw 2010).  

 

     Iran

Ekspresyjny pokaz tokui-kata z użyciem dwóch krótkich kijów (tokui-morote-hanbo-kata)

przedstawił kyoshi Daniel Bogusz 5 dan.

Expressive demonstration of tokui-kata with using two short sticks (tokui-morote-hanbo-kata)
presented by kyoshi Daniel Bogusz 5 dan. 

         

Iran

Także Irańczycy wykazywali duże uzdolnienia w zakresie władania różnymi przedmiotami, 

na tej fotografii dwoma krókimi kijami  (tokui-morote-hanbo-kata).

Also Iranians showed great range  in wielding of various objects,
in this photograph there are two short sticks (tokui-morote-hanbo-kata).  

        Iran

  Soke Ryszard Murat 10 dan tłumaczy zasady używania długiego kija (bo) w walce w Karate Tsunami.

Soke Richard Murat 10 dan explains the principle of using a long stick (bo) in fighting in Karate Tsunami.

 

Iran 

 Potem, jak zwykle, tokui-bo-kata przećwiczyli kolejno wszyscy obecni sportowcy z Iranu.

Then, as usual, tokui-bo-kata practiced one by one present sportsmen from Iran.

               Iran

 Później soke Ryszard Murat 10 dan – na przykładzie zabytkowego sierpa, używanego przez jego przodków - przedstawił zastosowanie popularnego narzędzia ogrodniczego – sierpa jako przedmiotu służącego do walki. Wyjaśnił, co spotkało się z aplauzem obecnych, że sierp ma cechy maszyny,

w przeciwieństwie do noża, który jest prostym narzędziem.

Later, Richard Murat soke 10 dan – presented use of a sickle (an example of the historic sickle used

by his ancestors), a popular gardening tool as the object in fight. His explanation applauded by those present, that the sickle has characteristics of a machine in contrast to the knife, which is a simple tool.

 

Iran

Następnie pokaz walki z użyciem sierpa przedstawił shihan Włodzimierz Parfieniuk 7 dan,

demonstrując niezwykłą biegłość i skuteczność w tym zakresie. Spośród gości przybyłych

z Iranu tylko jeden, widoczny na tej fotografii, spróbował ćwiczeń z sierpem. Po konsultacjach

okazało się, że w Iranie również używane są takie narzędzia do prac ogrodniczych.

 Then show of fight with sickle presented Shihan Vladimir Parfieniuk 7 dan
demonstrating exceptional proficiency and efficiency in this regard. Among the guests

arrived from Iran only one visible person in this photograph, tried practice with a sickle.
After consultations as it turned out that in Iran are also used  such tools in gardening. 


   Potem soke Ryszard Murat 10 dan przedstawił sportowcom z Iranu kolejną metodę treningową Karate Tsunami: full-contact kumite.

 

   Then soke Richard Murat 10 dan presented for sportsmen from Iran, another Karate Tsunami training method: full-contact-kumite.

 

   W tej metodzie dwóch przeciwników walczy ze sobą w specjalnych 'zbrojach tsunami', chroniących niemal całe ciało. Dzięki temu mogą oni stosować wszystkie techniki (z uderzeniami łokciami, kolanami i głową – zabronionymi na zawodach większości stylów), we wszystkie miejsca na ciele przeciwnika (z genitaliami włącznie – co jest również zabronione w innych stylach) i z pełną siłą. Mogą być w niej stosowane nie tylko ciosy, ale wszelkie inne techniki, na przykład rzuty, dźwignie i duszenia.

 

   In this method, two opponents fight with each other in a special’’ tsunami armors’’ which protect almost the whole body. In this way they can use all the techniques (with blows using elbows, knees and the head - which prohibited in championships of the most styles), to all spots of the opponent's body (including the genitals - which is also prohibited in other styles) and with full power. It can be used not only strikes, but any other techniques, for example: throws, levers and strangles.


   Walki tej nie przerywa się, lecz jest ona prowadzona tak samo, jak na ulicy, na stojąco i nadal w sytuacji, gdy przewróci się jeden lub obaj przeciwnicy. W związku z tym metoda ta jest najbardziej zbliżona do realnych walk, toczonych na ulicy.
 
 

 

   Fighting this is not stopped, but it is run just like on the street, standing still and even when one or both opponents fall down. Therefore, this method is most similar to the real run, run on the street.

 

   W Karate Tsunami zastosowana ona została również jako konkurencja sportowa na turniejach. Walki w tej konkurencji, do których przystępują nieliczni, zawsze wzbudzając wiele emocji u kibiców.

  

   In Karate Tsunami, it was also used as a sports event during championships. Fighting in this competition, in which start only few persons, always stir up emotions of fans.

   

Iran

Wiele emocji wzbudziała także walka w tej formule full-contact kumite między dwoma sportowcami

z Iranu, choć soke Ryszard Murat 10 dan wymógł na nich, aby nie zadawali w niej uderzeń

 z pełną siłą, ponieważ nie są na turnieju.

A lot emotions stirred up the fight in this formula, full-contact-kumite between two sportsmen

from Iran, though soke Richard Murat 10 dan made them not to hit each other
with full power because, because they are not on championships.

     

Iran

W celu zapoznania z tą konkurencją sportową, przeprowadzono ją z całym ceremoniałem, stosowanym

 na turniejach, z uroczystym ogłoszeniem rezultatu walki poprzez uniesienie ręki zwycięzcy.

In order to familiarize with this sports event, it was made with the whole ceremony,

used during championships, with the ceremonial announcement the result of the fight

by rising up a hand of the winner.

  

Iran

Po kilkugodzinnym treningu obecni byli już mocno zmęczeni, ale zadowoleni z jego rezultatów.

After several hours of training those present persons were already very tired, but satisfied with its results.

 

   Irańscy goście stwierdzili zgodnie, że są zaskoczeni wysokim poziomem rozwiązań Karate Tsunami i wielką skutecznością technik i rozwiązań Tsunami prezentowanych w trakcie sparringów. Utwierdziło ich to w trafności dokonanego wyboru. 

 

   Iranian guests agreed, that they were surprised by the high level of Karate Tsunami solutions and the great effectiveness of techniques and Tsunami solutions presented during the sparring. It confirmed them in the accuracy of their choice.


   Całe szkolenie było dość nietypowe, ponieważ wszelkie wypowiedzi tłumaczone były z perskiego na angielski, a następnie na polski i z polskiego na angielski, a potem na perski. Dość szybko jednak obie strony doszły do takiego stopnia zrozumienia, że szereg sformułowań nie trzeba było wcale tłumaczyć.

 

   The whole training was quite untypical, because all statements were interpreted from Persian into English, and then into Polish and from Polish into English, and then into Persian.

 

   W ten oto sposób rozpoczął się rozwój Tsunami w kolejnym kraju – Iranie.

 

    In this way began Tsunami development in the next country - Iran.

 

   Niebawem na podobne szkolenie i egzaminy przyjedzie kolejna grupa irańskich instruktorów.

 

   Soon for similar schooling and exams will come the next group of Iranian instructors.

 

   Na podkreślenie zasługuje fakt, że Iran jest krajem ogromnych możliwości nie tylko z powodu wielkiego terytorium i wielkiej liczby mieszkańców, ale także bardzo bogatej, starożytnej kultury i wielkiego znaczenia tego kraju nie tylko w swoim regionie, ale w całym świecie. Z uwagi na swoje uwarunkowania kulturowo-religijne i polityczne jest też krajem bardzo zamkniętym na jakiekolwiek naciski i wpływy zewnętrzne, a jego mieszkańcy słyną z dumy i poczucia godności.

 

   This fact needs to be emphasized, that Iran is a country of huge possibilities not only because of large territory and the great number of inhabitants, but also very rich culture and the great significance of this country both in its region, and in all over the world. Because of Iran cultural-religious and political determinants Iran is also the country very much closed to any pressures and outside influences, and its inhabitants are famous of  their pride and feeling of dignity.

 

   Karate Tsunami uprawia już wiele osób z muzułmańskiego kręgu kulturowego, zwłaszcza z różnych krajów Azji i Afryki. Ich sylwetki będą stopniowo przedstawiane w naszej Galerii Tsunamistów.

 

   In the end it is worth to inform, that Karate Tsunami is practiced by a lot persons from the Muslim culture, specially from various countries of Asia and Africa. Their profiles gradually will be presented in our Tsunamists’ Gallery.

 

   Przy tej okazji podnieść też warto, że soke Ryszard Murat 10 dan jest jedynym polskim mistrzem, do którego przyjeżdżają delegacje z całego świata szkolić się, podnosić swój poziom oraz składać egzaminy na stopnie. W tym celu do Honbu Dojo w Warszawie przybywają nawet mistrzowie z Azji, uznawanej za kolebkę sztuk walki.

 

   Tylko w ostatnim czasie soke Ryszard Murat 10 dan przeprowadził egzaminy na mistrzowskie stopnie przybyszom z Iranu (o których mowa wyżej) oraz mistrzowi Nguyen Ngoc Tien z Wietnamu – na stopień 7 dan. Relację z tego egzaminu przedstawiamy w artykule: Egzamin mistrza Nguyen Ngoc Tien ze stylu vinh xuan z Wietnamu na stopień 7 dan.

 

   Te niezbite fakty świadczą o wysokim poziomie sztuk walki w Polsce oraz wielkim uznaniu, jakim cieszy się soke Ryszard Murat 10 dan na różnych kontynentach, także w Azji.

 

   By the way, it’s worth to praise, that, soke Richard Murat 10 dan is the only Polish master, to whom arrive delegations from the whole world to practice, to raise their level and pass exams for degrees. In order to do that, arrive to Honbu Dojo in Warsaw even masters from Asia, recognized as the cradle of martial arts.


   Only in the last days soke Richard Murat 10 dan examined to master’s degrees for foreigners from Iran (whom are mentioned above) and also for master Nguyen Ngoc Tien from Vietnam – for the degree 7 dan. The report from this exam we present in the article: The exam for the degree  7 dan of master Nguyen Ngoc Tien from the style vinh xuan from Vietnam.

 

   These irrefutable facts bear testimony to the high level of martial arts in Poland and the great recognition of soke Richard Murat 10 dan on variuos continents, also in Asia.


 

 
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
4038007
 realizacja: =weBZet=  telefon/phone: [48] 22 615-71-46 e-mail:ryszard.murat@gmail.com